เติมความรู้เกษตรอินทรีย์แก่พาณิชย์จังหวัด

ที่มา : เว็บไซต์สามพรานโมเดล


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สามพรานโมเดล


ORGANIC TRAINING PROGRAM thaihealth


“ORGANIC TRAINING PROGRAM” เติมความรู้เกษตรอินทรีย์แก่พาณิชย์จังหวัด


สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนารถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ เพิ่มองค์ความรู้เกษตรอินทรีย์ครบวงจรให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด 24 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Organic Training Program” ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณกุลณี อิศดิศัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


หลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมปฏิบัติเชิงลึก ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์ครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัดที่เข้าร่วมอบรม ในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดของตน ทั้งในด้านวางแผนการตลาด การสร้าง Story บอกเล่าเรื่องราวของสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า การแปรรูป รวมถึงการขอตรารับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับสากล


ORGANIC TRAINING PROGRAM thaihealth


สำหรับหลักสูตรนี้ ใช้รูปแบบวิธีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ ลักษณะการอบรม มีการฟังบรรยายความรู้หัวข้อต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อาทิ คุณอรุษ นวราช ผู้บริหารสามพรานริเวอร์ไซด์ และเลขามูลนิธิสังคมสุขใจ ผู้ริเริ่มและดำเนินโครงการสามพรานโมเดล บอกเล่าเรื่องราวและแชร์ข้อมูล ภาพรวมเกษตรอินทรีย์ และระบบอาหารในปัจจุบัน พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ 7 ปี ความสำเร็จการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ “สามพรานโมเดล”


คุณชฤทธิพร เม้งเกร็ด ผู้จัดการโครงการสามพรานโมเดล แชร์ความรู้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเภทต่างๆ เช่น IFOAM ICS  และ PGS เป็นต้น รวมถึงขั้นตอนและวิธีการการเข้าสู่ระบบมาตรฐานของแต่ละหน่วยงาน คุณสุรเดช นิลเอก เจ้าของบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ให้ความรู้และประการณ์ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรอินทรีย์สู่ตลาดโลก คุณสมนึก ยอดดำเนิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายจัดซื้อกลุ่มผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด คุณแขลดา จิตตปัญญา จาก เลมอน ฟาร์ม และคุณบำรุง วงศ์พินิจ จาก เดอะมออล์ กรุ๊ป สะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ในมุมมองของผู้ประกอบการภาคเอกชน คุณสุวรรณา ศุภประเสริฐ พาณิชย์ จ.นครปฐม บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการ Organic Village แบบอย่างการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เชิงรุกอย่างบูรณาการที่กรมการค้าให้การสนับสนุน


ORGANIC TRAINING PROGRAM thaihealth


นอกจากนี้ มีการลงพื้นที่ร่วมเรียนรู้จริงปฏิบัติจริงกับเกษตรกรต้นแบบ และหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ในพื้นที่ ต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม อาทิ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน จ.นครปฐม พบปะพูดคุยแชร์ความรู้ กับคุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่ม เกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM พร้อมชมฐานเรียนรู้ต่างๆ อาทิ การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ฮอร์โมนไข่ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน และการปลูกมะนาวไร้ดินด้วยผักตบชวา เป็นต้น


Happy Life Farm วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ต.สระพัฒนา อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม แหล่งแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Organic Thailand อย. และ GMP   โดยคุณกมลวัน จันทร์พยอม รองประธานกลุ่ม บอกเล่า วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ด้วยการแปรรูปที่ได้คุณภาพมาตรฐาน


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เรียนรู้การเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพื่อลดความสูญเสียของผลผลิต ด้วยวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ดร.อภิตา บุญศิริ  และ เรียนรู้ระบบการจัดส่งสินค้า (Logistic) ของสินค้าเกษตรอินทรีย์  โดย ผศ.ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์


สามพราน ริเวอร์ไซด์ เรียนรู้การสร้าง Story การสร้าง Brand การสร้าง Packaging ให้กับผลผลิตอินทรีย์ และการสร้างช่องทางการตลาดที่เข้มแข็ง จากประสบการณ์สามพรานโมเดล โดยคุณ อรุษ นวราช


ORGANIC TRAINING PROGRAM thaihealth


ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรม ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งหลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมจะกลับไปทำหน้าที่พี่เลี้ยง นำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด และเป็นตัวกลางในเชื่อมโยงเครือข่าย ระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือในการเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างช่องทางตลาด และขยายเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และจะมีการติดตามประเมินผลอีกครั้ง ในการอบรมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมสามพราน  ริเวอร์ไซด์ อ.สามพราน จ.นครปฐม


อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญของนโยบายส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ของกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งส่งเสริมยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยผลักดันในการเพิ่มมูลค่า และขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนให้ตลาดมีอัตราการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยคาดว่าในปี 2560 นี้ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์สามารถเติบโตได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน

Shares:
QR Code :
QR Code