เตรียมตั้ง Local Quarantine สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด

ที่มา : โพสต์ทูเดย์


เตรียมตั้ง Local Quarantine สกัดโควิด-19 แพร่ระบาด thaihealth


แฟ้มภาพ


คณะทำงาน ศบค. สถ.ตรวจเยี่ยมศบค.มท.ส่วนหน้าพื้นที่สมุทรสาคร เตรียมตั้งศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย Local Quarantine ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่งปฏิบัติตามมาตรการจัดการขยะช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่


นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค. มท.) ส่วนหน้า ณ วัดราษฎร์รังสรรค์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค สำหรับการเตรียมความพร้อมในส่วนศูนย์ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Local Quarantine) รวมถึงมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่


ในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือกำชับ ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมอนามัยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการมูลฝอยสำหรับ อปท. ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมาตรการของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการจัดการขยะในห้วงนี้ ซึ่งมีมูลฝอยติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค รวมถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน


นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือจาก อปท. ให้ใช้หอกระจายข่าวชุมชน/เสียงตามสายชุมชน ในความรับผิดชอบของ อปท. สร้างการรับรู้ในทุกช่องทาง เพื่อขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ


รองอธิบดี สถ. กล่าวว่า ในส่วนของ ศบค. สถ. ได้นัดหมายประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดผ่านระบบเว็บคอนเฟอเรนซ์ โดยมีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติ ในการสนับสนุน กำกับ และประสานการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Shares:
QR Code :
QR Code