เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ ให้กับบุตรหลาน

ที่มา : เว็บไซต์คมชัดลึก


เตรียมความพร้อมเรียนออนไลน์ ให้กับบุตรหลาน thaihealth


แฟ้มภาพ


ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้ปกครองควรมีการเตรียมความพร้อม ในการเรียนออนไลน์ให้แก่เด็กนักเรียนในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ


นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19 ระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยและต้องประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด ทำให้นักเรียน นักศึกษา รวมถึงสถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงมีประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและกำหนดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือการสื่อสารแบบทางไกล หรือตามที่สถานศึกษากำหนด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรคโควิด-19


ขอให้ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมให้กับบุตรหลานของท่านในการเรียนออนไลน์ เพื่อให้การเรียนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พ่อ แม่ หรือผู้ปกครองต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมไปพร้อมกับบุตรหลานและครู


นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันฯ ขอความร่วมมือผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลาน ในการเรียนผ่านแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) หรือการสื่อสารทางไกล (DLTV) หรือตามที่สถานศึกษากำหนด ดังนี้


1. ประสานกับสถานศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอน (ตารางเรียน,การมอบหมายงาน ฯลฯ)


2. จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียนให้พร้อม (คอมพิวเตอร์,โทรศัพท์มือถือ,ทีวี ฯลฯ)


3. จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียน


4. ควบคุมเวลาในการเรียนและดูแลพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์


5. ประสานกับครูประจำชั้นอย่างสม่ำเสมอ ในการอัพเดทข้อมูลต่างๆ ของบุตรหลาน


6. มีช่วงเวลาผ่อนคลายหรือเสริมกิจกรรมที่ชอบ หลังจากการเรียนเสร็จสิ้น

Shares:
QR Code :
QR Code