เด็กไทยร้อยละ 30 พัฒนาการไม่สมวัย

ในปี 2542 กรมอนามัย เริ่มทำการสำรวจพัฒนาการเด็กไทยอย่างต่อเนื่องทุก 3 ปี โดยเก็บข้อมูลในรูปแบบงานวิจัย โดยสุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ใช้แบบคัดกรอง พัฒนาการ Denver 2

จากกลุ่มตัวอย่างประมาณ 1600 กว่าคน/ครั้ง ครั้งล่าสุด ปี 2553 ผลการคัดกรองพัฒนาการของเด็กตลอดทั้ง 4 ครั้ง ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งพบว่าเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ และมีพัฒนาการล่าช้าประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์

 

ที่มา : หนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ