เด็กอายุ 0-9 ปี ตายบนถนนเฉลี่ย 675 คนต่อปี

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


เด็กอายุ 0-9 ปี ตายบนถนนเฉลี่ย 675 คนต่อปี thaihealth


แฟ้มภาพ


เด็กอายุ 0-9 ปี ตายบนถนนเฉลี่ย 675 คนต่อปี สสส.โชว์ความสำเร็จโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน สถิติสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น หลังเรียนรู้วินัยจราจร


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อนำเสนอผลการทำงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน นำไปสู่การยกระดับความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ให้กับภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคนที่ 2 คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า อุบัติเหตุทางถนนจัดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย สสส. สนับสนุนให้เกิดการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ในการจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนตั้งแต่ 59 และขยายผลต่อมายังโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตันแบบ สู่โรงเรียนเพื่อความปลอดภัยทางถนน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในปี 62 จนถึงปัจจุบัน


น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน (มรณบัตร,ตำรวจ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด) ในปี 56-60 พบเด็กอายุ 0-9 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน รวม 3,373 คน หรือเฉลี่ยปีละ 675 คน ขณะที่เด็กอายุ 10-24 ปี เสียชีวิตรวมมากถึง 14,261 คน หรือเฉลี่ยปีละ 2,853 คน และจากการเก็บข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการพบว่า สถิติการเสียชีวิตด้วยรถจักรยานยนต์ในกลุ่มอายุ 10-24 ปี ในพื้นที่จ.ระยอง มากกว่าจังหวัดอื่น


ขณะที่ผลการสำรวจของมูลนิธิไทยโรดส์ ปี 53-62 พบว่า เด็กไทยนั่งรถจักรยานยนต์ สวมหมวกนิรภัย เฉลี่ยเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าว ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าถึงหมวกนิรภัยของเด็กเป็นเรื่องยาก ทั้งจากขนาดของหมวกที่พอดีกับศรีษะเด็ก และการหาซื้อ จากความกังวลต่อสถานการณ์ข้างต้น   สสส. จึงร่วมกับภาคี ฯ ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้เป็นแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ด้านนางพรทิพภา สุริยะ ผู้จัดการโครงการขยายผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่โรงเรียนต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนน สสส. กล่าวว่า จากการดำเนินโครงการฯ ทำให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 17 แห่งสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมที่ตั้งเป้าไว้เพียง 8 แห่ง ซึ่งได้ผลเกิดคาด อาทิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป้า ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี


นอกจากนี้ยังเกิดรูปแบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ใน 3 ด้าน คือ 1.ด้านการจัดการจุดเสี่ยงโดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน 2.ด้านการจัดการพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งพบว่าครู เด็กเล็ก และนักเรียน เกิดพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด จากเดิมที่มีการสวมหมวกนิรภัยเฉลี่ย ร้อยละ 1-10 เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 70-100 ขณะที่กลุ่มผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70 และ 3.ผลิตสื่อการสอดที่สร้างการเรียนรู้วินัยจราจร อาทิ นิทาน เกมส์ เพลง สื่อท้องถิ่น ทำให้เด็กเรียนรู้จดจำและสื่อสารให้ผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

Shares:
QR Code :
QR Code