เด็กปฐมวัยพัฒนาการล่าช้ากว่า 30%

/data/content/24435/cms/e_agilnruvz149.jpg


          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดตั้งกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด"


          นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย กล่าวในการเสวนา "ทิศทางและการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย" ว่า ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบุพัฒนาการเด็กปฐมวัยอยู่ในระดับปกติถึง 99% ถือว่าเป็นตัวเลขดีที่สุดในโลก


           ขณะที่กรมอนามัยได้มีการสุ่มประเมินพัฒนาการเด็กช่วงอายุ 0-5 ปี ตามหลักวิชาการ พบว่า เด็กที่พัฒนาการปกติมีเพียง 70% ขณะที่จำนวนถึง 30% มีพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่งล่าช้า โดยเด็กช่วง 3 ปีแรกมีพัฒนาการล่าช้า 20% ยิ่งช่วง 3 ปีหลังพัฒนาการยิ่งล่าช้าถึงกว่า 30%  ชี้ให้เห็นว่ายิ่งโตพัฒนาการยิ่งแย่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชากรค่อนข้างมาก


          ทั้งนี้ ปัจจัยที่สะท้อนคุณภาพประชากรระยะยาวประกอบด้วยคุณภาพเด็กปฐมวัย และแม่วัยรุ่น ซึ่งขณะนี้ในหญิงวัยรุ่นช่วงอายุ 15-19 ปี จำนวน 1,000 คน จะตั้งครรภ์ถึง 54 คน เด็กเหล่านี้จะอยู่ในวงจรผลิตซ้ำทั้งขาดโอกาสและเสี่ยงโตเป็นแม่วัยรุ่นเช่นกัน

          ขณะที่ นางพิมพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา ผอ.ศูนย์พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ โครงการพัฒนาดอยตุงกล่าวว่า สมเด็จย่าทรงเป็นแบบอย่างในการเลี้ยงดูบุตร โดยเน้นหลักการให้ความสำคัญเรื่องความเป็นคนดี มีการศึกษาเพื่อไปทำประโยชน์ให้กับแผ่นดิน เริ่มตั้งแต่การดูแลสุขภาพสอนเรื่องความมีวินัยความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยสอนให้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง


 

          ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code