เด็กขอร่วมแก้ ปมสมานฉันท์

ปธ.สภา นร.เสนอ 5 ข้อในวันเด็ก

 

เด็กขอร่วมแก้ ปมสมานฉันท์

 

            นายกฯ เปิดทำเนียบฯ ให้เด็กๆ เข้าเที่ยวชมอย่างใกล้ชิดและให้นั่งโต๊ะทำงาน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สภานักเรียนไทยเสนอแนะรัฐบาล 5 ข้อ ในการแก้ไขปัญหาของเด็กไทยในอนาคต เผยอดีตนายกรัฐมนตรี “ชวน หลีกภัย” เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเป็นผู้นำประเทศ ด้านกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ เรือบิน เรือรบ รถถัง ฯลฯ ให้เด็กๆ ปีนป่ายกันสนุกสนาน

 

            บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติทั่วประเทศคึกคัก หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งกองทัพต่างขนอาวุธยุทโธปกรณ์มาสาธิตให้เด็กชมอย่างใกล้ชิด สร้างความตื่นตาตื่นใจแก่เด็กๆ เป็นอย่างยิ่ง

 

เด็กขอร่วมแก้ ปมสมานฉันท์

 

            ที่สนามเสือป่า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 ม.ค. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2554 พร้อมเดินทักทายเด็กและเยาวชนที่มาเที่ยวงานวันเด็ก และที่สร้างความฮือฮาให้กับเด็กๆ คือนายอภิสิทธิ์ตักไอศกรีมใส่ลูกมะพร้าว แจกให้กับเด็กๆ ที่เข้าคิวรอรับกันอย่างเนืองแน่น จากนั้นได้ขึ้นเวทีกล่าวปราศรัยกับเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังทำเนียบรัฐบาล พบกับสภานักเรียน

 

            นายอภิสิทธิ์เดินทางมาถึงตึกสันติไมตรี ทำเนียบฯ ในเวลา 10.30 น. รับฟังสรุปกิจกรรมของคณะสภานักเรียนและครูที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ นายวรพงษ์ ศรีเชียงสา นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น ประธานสภานักเรียนไทย ประจำปี 2554 ได้นำเสนอข้อคิด ผลการประชุมสภานักเรียนไทย หัวใจสมานฉันท์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล ประจำปี 2554 สรุปประเด็นได้ดังนี้ 1.ปัญหาเรื่องเพศศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน เสนอแนะให้ โรงเรียนเปิดสอนหลักสูตรเรื่องเพศศึกษาอย่างจริงจัง 2. ปัญหาความรุนแรงในสังคมไทย เสนอให้สภานักเรียน เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา โดยให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้ามาสนับสนุน ให้สภานักเรียนสร้างเครือข่ายและออกกฎหมายรองรับการทำงานร่วมกัน ระหว่างสภานักเรียนและหน่วยงานอื่นๆ 3. ปัญหาความเสื่อมโทรมของสถาบันครอบครัว ที่ผู้ปกครองต้องห่างจากครอบครัวและลูกออกมาทำงานนอกบ้าน เพราะสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้ เด็กและเยาวชนขาดความรักความอบอุ่น ได้เสนอแนะให้ตั้งสภาเด็กและผู้ปกครองร่วมเป็นเครือข่าย คอยให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่เด็กและเยาวชน และให้รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรายการเพื่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น

 

            4. ปัญหาเรื่องความสมานฉันท์ ได้เสนอให้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรม ที่มีความหลากหลายเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน และ 5. ปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่พิการ โดยได้เสนอแนะให้รัฐบาลให้การส่งเสริมสนับสนุนผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรคนพิการ ทางด้านคณิตศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่พิการ เปิดโอกาสให้เด็กพิการได้เรียนร่วมกับเด็กปกติได้มากยิ่งขึ้น และทั่วถึง

 

เด็กขอร่วมแก้ ปมสมานฉันท์

 

            นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ปัญหาเรื่องเพศศึกษาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียน ได้ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปดูแล แก้ไข และจัดทำโครงการรณรงค์ เช่น โครงการแม่วัยใส ซึ่งยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เท่าที่ควร ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาและเมื่อปลายปี 2553 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาการท้องไม่พร้อม และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องช่วยกันทำงานอย่างจริงจัง โดยไม่เน้นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องเพศ แต่จะเน้นการให้ความรู้อย่างกว้างขวางในทุกด้านเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

 

            ส่วนปัญหาความรุนแรงในสังคมไทยนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า รัฐบาลจะได้จัดทำโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงในสังคมต่อไป และปัญหาเรื่องปัญหาความเสื่อมโทรม ของสถาบันครอบครัวนั้น ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดตั้งสมัชชาครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ตั้งแต่ ก่อนการคลอดบุตร จนถึงการเลี้ยงดู โดยจะส่งเสริมให้ สถานประกอบการจัดให้มีศูนย์เลี้ยงเด็ก และจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ในเรื่องของสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน จะเสนอสนับสนุนให้ทุนในการผลิตรายการเพื่อเด็กและเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น

 

            สำหรับปัญหาเรื่องความสมานฉันท์ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดที่ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ในสังคมและชุมชน เพื่อให้เป็นตัวเชื่อมสร้างความสมานฉันท์ และยินดีสนับสนุนให้สภาเด็กและเยาวชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สุดท้ายปัญหาขาดบุคลากรที่มีความรู้ ทางด้านวิชาคณิตศาสตร์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับ นักเรียนที่พิการนั้น รัฐบาลจะสร้างโอกาสของการเรียนร่วมสำหรับคนพิการและนักเรียนปกติให้มากยิ่งขึ้น

 

            จากนั้นนายอภิสิทธิ์ได้พูดคุยกับผู้แทนเด็กจากภูมิภาคต่างๆ ผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์ และขอให้เด็กทุกคนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ความโอบอ้อมอารี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่เห็นแก่ตัว รู้จักประหยัด ใช้ชีวิตโดยยึดหลักความพอเพียง หวังที่จะเห็นนักเรียน เด็กและเยาวชนทุกคนฝึกฝนให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้อย่างครบถ้วน จริงจัง รัฐบาล ในภาพรวม กระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะได้ช่วยกันเอาใจใส่พัฒนานักเรียน ให้เติบโตขึ้นเป็นพลังที่สำคัญของชาติบ้านเมืองสืบไป

 

เด็กขอร่วมแก้ ปมสมานฉันท์

 

            ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมกิจกรรมภายในตึกสันติไมตรี ในจุดต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมทรูวิชั่นส์บริการทันตอนามัย มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ นิทรรศการภารกิจและผลงานของนายกรัฐมนตรี นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ-สสส. บริเวณหน้าตึกสันติไมตรี ชมวงดุริยางค์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี และพบนักกีฬาทีมชาติไทย ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า แล้วเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า พบกลุ่มผู้แทนบำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ ที่ห้องรับรองนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 จากนั้นได้เข้าห้องทำงาน นำเด็กนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี และถ่ายภาพกับเด็กผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

            เสร็จแล้วนายกฯ เดินมายังห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ร่วมบันทึกเทปในรายกาย “เชื่อมั่นเด็กไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์” โดยมีตัวแทนเด็กนักเรียนจากศูนย์ข่าวเยาวชน 4 ภาค เป็นพิธีกรร่วมในรายการ ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งของรายการนายกฯ พูดถึงสถานการณ์ในบ้านเมืองปัจจุบัน และกล่าวถึงการมีจิตสาธารณะว่า นึกถึงส่วนรวม ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในสังคม ไม่เห็นแก่ตัว การมีจิตสาธารณะจะทำให้สร้างในสิ่งที่ดี สังคมก็จะเจริญงอกงาม ปัญหาจะจบลงได้ ไม่ได้หมายความว่า ต้องให้คิดเหมือนกันในทุกเรื่อง แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง เคารพสิทธิของผู้อื่น ถ้าเห็นว่าบ้านเมืองเป็นของเราทุกคน

 

            ทั้งนี้ ช่วงหนึ่งของรายการมีการถามนายกฯ ว่า แบบอย่างที่ดีของคุณอาอภิสิทธิ์ที่ยึดถือ นายกฯ กล่าวว่า ไม่ได้ยึดถือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่ยึดจากบุคคลหลายๆ คน อย่างเช่น ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย เป็นแรงบันดาลใจให้เป็นนายกฯ ได้เห็นถึงความเสียสละ และการทุ่มเทการทำงาน นอกจากนี้ ได้มีผู้ถามนายกฯ ว่า เรื่องอะไรที่นายกฯ ทำแล้วรู้สึกดีใจ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เวลาที่แก้ไขปัญหาได้ ทำสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน โดยเฉพาะนโยบายรัฐบาลที่ส่งผลต่อคนจำนวนมาก อย่างนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

 

            พิธีกรในรายการยังได้ถามนายกฯ ถึงปัญหาการเรียนของเด็กนักเรียนในปัจจุบัน ที่ต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนและต้องเรียนพิเศษ นายกฯกล่าวว่า เป็นปัญหาของการแข่งขัน การแสวงหาโอกาสให้กับตัวเอง พอการแข่งขันมีมากขึ้นทุกคนก็ต้องดิ้นรน เพื่อให้ได้เปรียบ มีความพร้อมมากกว่าคนอื่น การแก้ไขคือ ต้องเพิ่มบทบาทมากขึ้น แก้ไขความคิดการแก่งแย่งเข้าสถาบันศึกษา เพิ่มการเรียนการสอนให้มากขึ้น และเน้นย้ำว่า การแข่งขัน ค่านิยมการประสบความสำเร็จ ไม่ได้หมายถึงว่าศึกษาอยู่ที่นั่นที่นี่ ถ้าปรับตัวได้การแข่งขันก็จะลดน้อยลง ขณะที่ช่วงท้ายของรายการได้มีการถามนายกฯว่า เด็กดีในความหมายของนายกฯคืออะไร นายกฯกล่าวว่า คือ ต้องเป็นเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีน้ำใจ ทำตัวให้มีคุณค่า เพื่อเป็นบุคลากรที่ดีในสังคมต่อไป ที่สำคัญรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญแค่วันเด็กวันเดียวเท่านั้น นี่คือหลักประกันที่ดีที่สุด

 

เด็กขอร่วมแก้ ปมสมานฉันท์

 

            ขณะที่สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรมวันเด็ก โดยเปิดให้ชมนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์การเมืองการปกครองรัฐสภา การจำลองวิทยุกระจายเสียงและกิจกรรมห้องส่งโทรทัศน์รัฐสภาจำลองให้เด็กๆได้แสดงความสามารถในการอ่านสปอต การเล่านิทาน และการฝึกจัดรายการด้วย สำหรับไฮไลต์ของงานวันเด็กที่รัฐสภา คือ การเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ชมห้องประชุมรัฐสภา โดยมีการแสดงแสง สี เสียง ในรูปแบบสาระบันเทิงประกอบวีดีทัศน์ และการจำลองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเสมือนจริง โดยมีการยิงภาพ 3 มิติ ของนายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ภาพ 3 มิติของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ ขณะชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ รวมถึงภาพ 3 มิติ ของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แกนนำพรรคฝ่ายค้าน ขณะอภิปรายด้วย ซึ่งเด็กๆ ที่เข้าชมต่างฮือฮาในการแสดงภาพจำลองการประชุมสภาเป็นอย่างมาก

 

            ที่ลานจอดอากาศยาน บริเวณคลังสินค้าท่าอากาศยานดอนเมือง และพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ตั้งแต่ช่วงเช้า กองทัพอากาศจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมี พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ผบ.ทอ. เป็นประธาน ท่ามกลางผู้ปกครองนำเด็กๆเข้าร่วมชมการแสดงเครื่องบินขับไล่แบบต่างๆ อาทิ เอฟ 16 เอ/บี บินปล่อยควันสีธงชาติ สร้างความตื่นตา ตื่นใจให้กับเด็กๆเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีการแสดงของเครื่องบินโจมตี เอยู 23 เอ การแสดงการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินโจมตีอัลฟา เจ็ต และเครื่องบินขับไล่ เอฟ 5 เป็นต้น นอกจากนี้ เครื่องบินลำเลียง ซี-130 เอช ยังได้ นำเยาวชนชุดละ 120 คน ขึ้นบินชมภูมิประเทศ จำนวน 4 เที่ยวอีกด้วย

 

            เช่นเดียวกับที่กองบัญชาการกองทัพบก มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ อาทิ รถถังหุ้มเกราะ เฮลิคอปเตอร์ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุก สร้างรอยยิ้มและความสนุกสนานให้กับเด็กๆทั้งนี้ การรักษาความปลอดภัยนั้น ผู้ที่เข้าร่วมงานต้องผ่านเครื่องตรวจวัตถุระเบิดทุกคน ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพไทย คึกคักไม่แพ้กัน ผู้ปกครองต่างจูงลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างเนืองแน่น เด็กๆสนุกสนานกับการเล่นเกมรับของรางวัลมากมาย รวมทั้งการแสดงบนเวทีของศิลปิน ดารา นักร้อง ให้เด็กได้รับชมอย่างใกล้ชิด

 

            ด้านกองทัพเรือ มีการจัดกิจกรรมวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่ที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี โดยเปิดให้เด็กๆเข้าเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร ซึ่งเป็น เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ และเรือหลวงนราธิวาส ซึ่งเป็นเรือฟริเกตขนาดใหญ่ ติดอาวุธยุทโธปกรณ์ล้ำสมัยแบบหนึ่งของกองทัพเรือไทย มีเด็กนับหมื่นคนไปรอเข้าคิวเยี่ยมชมตลอดทั้งวัน ส่วนสนามบินอู่ตะเภา กองการบินทหารเรือ ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง มีการจัดแสดงของเครื่องบินแบบต่างๆ อาทิ เครื่องบิน เอ-7 คอร์แซร์ เอวี-8เอส ซีแฮริเออร์ เฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆนับ 10 ครื่อง ขณะที่กองทัพอากาศได้จัดส่งเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 และเอฟ-5 อี มาร่วมบินโชว์สร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างมาก

 

            ส่วนที่เขาดิน ที่ได้เปิดให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานเข้าชมสวนสัตว์ฟรีในวันเด็ก มีประชาชนหอบลูกจูงหลานเดินทางไปเที่ยวชมอย่างเนืองแน่น ส่วนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร มีผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมกันตั้งแต่เวลา 07.00 น. โดยให้เหตุผลว่าที่มาแต่เช้า เพราะต้องการให้บุตรหลานได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจะได้รับของแจกก่อนคนอื่นๆ และที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมมหกรรมเด็กเล่นเกมไทยแลนด์ เกมโชว์ 2011 มีเด็กเข้าร่วมการแข่งขันและทดสอบเกมคอมพิวเตอร์นานาชนิดและประกวดแต่งกายเลียนแบบการ์ตูนกันคึกคัก รวมทั้งมีนักร้องเพลงการ์ตูนชื่อดังจากญี่ปุ่นหลายคนมาร่วมงาน

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update: 10-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code