เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า-บุหรี่-ปลอดภัย ปี 60

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ทีนิวส์


เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า-บุหรี่-ปลอดภัย ปี 60 thaihealth


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” เน้นการบังคับใช้กฎหมาย รณรงค์ให้งานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่


แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย ประจำปี 2560” ที่บริเวณทางเข้าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การปฏิบัติงานของเครือข่ายฯ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ ตำรวจภูธรจังหวัด , เทศบาลนครนครศรีธรรมราช , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด , เครือข่ายองค์กรงดเหล้า , ผู้ประกอบการ , ศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัด , สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 และ สสส. จะบูรณาการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 14-23 กันยายน แบ่งกิจกรรมความรับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเศรษฐกิจฐานรากกลุ่มวิถีชีวิต/ศิลปวัฒนธรรมย้อนยุคกลุ่มสร้างสรรค์นันทนาการและกีฬา และกลุ่มอำนวยการ/ประสานงาน/ดูแลความสงบเรียบร้อย จะเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ปี 2560 รณรงค์ให้พื้นที่จัดงานเดือนสิบ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย สร้างบรรยากาศที่ดีในการท่องเที่ยวงาน ทุกคนทราบว่าเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วจะมีอาการมึนเมา อาจจะมีเรื่องการทะเลาะวิวาท และอาชญากรรมตามมา


เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า-บุหรี่-ปลอดภัย ปี 60 thaihealth


“ในช่วง 2 ปีที่จัดทำกิจกรรม ประสบความสำเร็จ เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ให้ขาย บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน ลดการทะเลาะวิวาท อาชญากรรมและอุบัติเหตุ”


แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ไทยเจริญ กล่าวว่า คาดหวังว่าการจัดกิจกรรม “เดือนสิบเมืองคอน ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่ ปลอดภัย” จะทำให้ผู้มาเที่ยวงานเดือนสิบ มีความสุข ปลอดภัย ช่วยกันสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของคนใต้บ้านเรา


จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ระบุว่าประเทศไทยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก เป็นอันดับที่ 78 ของโลก เฉลี่ย 7.1 ลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนต่อปี สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชากร พ.ศ.2557 พบว่า ความชุกของนักดื่มในประชากรผู้ใหญ่ (อายุ 15 ปีขึ้นไป) คิดเป็นร้อยละ 32.3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 34 ในปี 2558 โดยความชุกของนักดื่มในประชากรวัยรุ่น (อายุ 15-19 ปี) คิดเป็นร้อยละ 18.1 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่ร้อยละ 14 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ในส่วนของสถานการณ์การสูบบุหรี่ จากการสำรวจเมื่อปี 2558 พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีการสูบบุหรี่ถึง 10.9 ล้านคน อัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 19.9 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอัตราการสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ 28.18 สูงเป็นอันดับ 2 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code