เดิ่นยิ้มเบ่งบาน ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันเล่น

เดิ่นยิ้มเบ่งบาน_2

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2566 ที่หน้าศูนย์การค้าเดอะมอล์ลโคราช จ.นครราชสีมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลัง จ.นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัด เทศกาลเดิ่นยิ้มเบ่งบาน “ปิดเทอมสร้างสรรค์ อัศจรรย์วันเล่น” นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กิจกรรมนี้ ภาคีเครือข่าย 15 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคมใน จ.นครราชสีมา ร่วมจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สร้างเสริมการเรียนรู้ในชุมชน ด้วยระบบนิเวศที่สร้างสรรค์หลากหลาย ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย จิต ปัญญา และสังคม สร้างการเรียนรู้ มีพัฒนาการสมวัย มีทักษะชีวิต และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยนำฐานทุนของพื้นที่ ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา สื่อ ศิลปะร่วมสมัย การเล่นอิสระ มาร่วมออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเล่น การเรียนรู้ของเด็กเยาวชน ทั้งในครอบครัว ในโรงเรียน ในชุมชน และพื้นที่สาธารณะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=333929

Shares:
QR Code :
QR Code