เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ที่มา: เดลินิวส์


เดินหน้าแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น thaihealth


แฟ้มภาพ


          กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับศูนย์วิชาการและเขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 : Smart Teen to Smart People  เขตสุขภาพที่ 10 และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือกับผู้ว่าราชการ 5 จังหวัด และผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก ชูเขตสุขภาพที่ 10 เป็น ต้นแบบขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ลดปัญหาท้องไม่พร้อม และท้องซ้ำในวัยรุ่น


        แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ใน วัยรุ่น พ.ศ.2559 ว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เป็นหนึ่งในประเด็นปัญหาที่ประเทศไทยให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผล กระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากรวัยรุ่น โดยข้อมูลของประเทศไทยจากการสำรวจโดย world bank ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีอัตราการคลอดในวัยรุ่นเท่ากับ 44.6 ต่อประชากร 1,000 คน ซึ่งสูงเป็นอันดับ 6 ของอาเซียน และในส่วนของเขตสุขภาพที่ 10 พบปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นค่อนข้างสูง เกือบร้อยละ 15  ซึ่งเกินค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 10


          "การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วน ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 : Smart Teen to Smart People  เขตสุขภาพที่ 10" ในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวงหลักประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข ที่จะร่วมกันคุ้มครองและสนับสนุนให้ประชากรวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงสิทธิที่ตนพึงได้ ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดและการคลอดที่ปลอดภัย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และสิทธิการได้รับโอกาสด้านการศึกษาและอาชีพ ที่ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต" แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าว


          ทางด้าน นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ กรมอนามัย โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย "ความร่วมมือขับเคลื่อน พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น" ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 และผู้บริหารจาก 5 กระทรวงหลัก โดยกำหนดประเด็นเป้าหมายการขับเคลื่อนที่ชัดเจน วัดผลได้ เพื่อให้ทุกกระทรวงมีส่วนร่วมในการทำงานที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยใช้ "โมเดล Smart teen to Smart people R10" ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับเขตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มวัยรุ่นก่อนท้อง ต้องพัฒนาให้เป็นวัยรุ่นสดใสสุขภาพดีและมีทักษะชีวิตที่ดีไม่ท้องก่อนวัยอันควร 2) กลุ่มวัยรุ่นเมื่อประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ต้องได้รับการดูแลตามสิทธิใน พ.ร.บ.จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 กระทรวงหลัก อาทิ ด้านสวัสดิการ การศึกษาต่อ และอื่น ๆ 3) กลุ่มที่เคยท้องต้องไม่เกิดการตั้งครรภ์ซ้ำ โดยได้รับการปรึกษาและวางแผนครอบครัวที่เหมาะสมจากระบบบริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน และ 4) กลุ่มแม่-เด็ก วัยรุ่นและครอบครัว ต้องได้รับการดูแลสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น การจัดหาครอบครัวทดแทน การจัดหาที่พักฉุกเฉิน เป็นต้น มีการกำหนดการวัดผลสำเร็จในระยะสั้น 6 เดือน รวมไปถึงการกำหนด Overall Goal ที่ชัดเจนร่วมกัน เพื่อเป้าหมายคือวัยรุ่นสามารถเข้าถึงการบริการที่มีประสิทธิภาพได้รับการคุ้มครองสิทธิตามที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. ส่งผลให้อัตราการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการตั้งครรภ์ซ้ำลดลง


          ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ อินทรจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ  เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลพนาได้มีการสำรวจสถานการณ์ปัญหาเด็กวัยรุ่นในพื้นที่กว่า 300 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทในงานบุญประเพณี ทางเทศบาลจึงได้ประชุมร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งฝ่ายสาธารณสุข โรงเรียน สภาเด็ก กลุ่มโฮมฮัก กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน รวมทั้งอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย (Peace Corps Thailand)ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและวัยรุ่น เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการใช้กิจกรรมในเชิงป้องกันที่เด่น ๆ คือ การอบรมในโครงการสร้างทักษะชีวิตให้ความรู้ในโรงเรียนและใช้กิจกรรมดนตรี การเยี่ยมบ้าน กิจกรรมกีฬา  เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดให้มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาแก่กลุ่มวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม เช่น คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่นในสถานบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เทศบาลจะมีครูให้คำปรึกษา ชุมชนจะมี อสม. มีนักพัฒนาชุมชนให้คำแนะนำ มีโครงการส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับหญิงตั้งครรภ์ด้วย เช่น โครงการไข่วันละฟอง นมวันละกล่อง ฯลฯส่วนวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะมีการเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์  มีกลไกสภาเด็ก มีการเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะพูดคุยปัญหาในครอบครัว.


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ