เดินหน้าสร้างความปลอดภัย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายลดอุบัติเหตุ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา-สสส. ยื่น 3 ข้อเสนอนโยบายความปลอดภัยถนน-ทางม้าลาย ต่อ กระทรวงมหาดไทย ดูแลถนนองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ สร้างระบบติดตาม ประเมินผล ยกระดับถนนตามมาตรฐานสากลบรรจุหลักสูตรในห้องเรียน สร้างประสิทธิภาพความปลอดภัย-ลดอุบัติเหตุครอบคลุมทุกพื้นที่ ขอทางม้าลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กเยาวชน

                เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2565 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 8  พร้อมยื่นข้อเสนอต่อผู้แทนกระทรวงมหาดไทย การป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ด้าน คน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย

                นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า ในแต่ละปีคนเดินถนนต้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นจำนวนมาก และหลายคนต้องจบชีวิตขณะเดินข้ามถนน สถานการณ์การอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดกับคนเดินถนนในบ้าน ไม่เฉพาะเขตเมือง เขตชุมชน แต่กระจายไปยังทุกท้องถิ่นทั่วประเทศ ที่มีสัดส่วนของคนเดินถนนในระดับที่สูง

                นายสุรชัย กล่าวต่อว่า กระทรวงมหาดไทย มีหน่วยงานในกำกับทั่วประเทศ และมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ จึงได้มีการยื่นข้อเสนอแนะ ถึงกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ โครงสร้าง กฎหมาย งบประมาณ และ KPI กำกับติดตาม เช่น ติดตามประเมินผล รายเดือน ไตรมาส ของ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน” ทุกระดับในทุกจังหวัด

                2. ด้านมาตรการด้านถนนและทางม้าลายมาตรฐาน ปรับเปลี่ยนการออกแบบถนนขององค์กรปกครองส่วนทั้งถิ่น ให้มีมาตรฐานสากล โดยร่วมกับกระทรวงคมนาคม และกำหนดองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น ป้ายเตือน ไฟส่องสว่าง มาตรการการจำกัดความเร็ว 30-40 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะในเขตชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล ตลาดสด 3. ด้านการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและความรับผิดชอบร่วมกัน เช่น สร้างการเรียนรู้ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ฝึกทักษะการรับรู้และประเมินความเสี่ยง ในทุกระดับชั้นเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของท้องถิ่น

                ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการ สสส. กล่าวว่า สสส. สนับสนุนเสริมการสร้างความปลอดภัยทางถนนและลดอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง และทำงานร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ในการผลักดันมาตรการและสร้างเสริมระบบความปลอดภัยทางถนน และยังได้ร่วมขับเคลื่อนการทำงานของกลไก ศปถ. ในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนงานตลอดทั้งปี และเป็นโอกาสดีที่วันนี้ได้เน้นย้ำการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนทั้ง คน รถ ถนนและบริเวณทางม้าลาย เพื่อผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามทางม้าลายทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการป้องกันเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติด้วย เนื่องในวันนี้ 20 กันยายนเป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ (National Youth Day)”

                การมายื่นข้อเสนอในวันนี้ส่วนหนึ่งเพื่อ “ขอทางม้าลายที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน” ด้วย เพราะในแต่ละปีจะมีเด็กและเยาวชน อายุ 10-19 ปี เฉลี่ยเสียชีวิตปีละ 2,844 คน จากอุบัติเหตุทางถนน การกำหนดแผนการดำเนินงาน สร้างแนวปฏิบัติและระบบกำกับติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ทุกภาคส่วน น่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนนในบ้านของเรา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ