เดินหน้าฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ


เดินหน้าฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ thaihealth


ปศุสัตว์ศรีสะเกษ เดินหน้าฝึกอบรมอาสาสมัครปศุสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอชายแดนไทย – กัมพูชา


นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยมี นายนัทธเวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายวิสิทธิชัย มณีสาร ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ นายวิสิฐศักดิ์ พิริยานนท์ สาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ให้การต้อนรับ


นายวิสิทธิชัย มณีสาร ปศุสัตว์อำเภอขุขันธ์ กล่าวว่า การฝึกอบรมฯในวันนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 3 จากทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จาก 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอขุขันธ์ ปรางค์กู่ และ ภูสิงห์ ซึ่งเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนไทย – กัมพูชา โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯหลักๆ มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) อปท. ละ 2 – 3 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า จากโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ รวมทั้งอาสาสมัครปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯในวันนี้ประมาณ 130 คน


การฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างอาสาสมัครปศุสัตว์ที่มีที่มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ สามารถร่วมปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆ เช่น การสังเกตอาการสัตว์ป่วย การแจ้งพบสัตว์สงสัย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ การฉีดวัคซีนให้แก่สัตว์เลี้ยง ซึ่งก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะต้องทำเชิงคุณภาพเท่านั้นถึงจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรค เป็นต้นว่า การประเมินสุขภาพสัตว์ก่อนฉีดวัคซีน การควบคุมคุณภาพวัคซีน การขนส่งและการจัดเก็บ ชนิดวัคซีน โปรแกรมการฉีดวัคซีน และเทคนิคในการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคนิคการจับ ควบคุมบังคับสัตว์เพื่อนำมาฉีดวัคซีน หรือทำหมัน ซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องถึงจะปฏิบัติงานให้ได้ผลออกมาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code