เดินหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ ยุติปัญหาเอดส์

ที่มา : อินโฟเควสท์ 


เดินหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศ ยุติปัญหาเอดส์ thaihealth


แฟ้มภาพ


สธ.เดินหน้างานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หวังยุติปัญหาเอดส์ในไทยภายในปี 73


นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการจัดงานสัมมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2560 ภายใต้แนวคิด หยุดเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หยุด “รังเกียจกีดกันเลือกปฏิบัติ" มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 1,016 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์ เช่น นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปอีก 230 คน รวมทั้งสิ้น 1,246 คน โดยภายในงานมีการจัดเวทีวิชาการให้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 24 เรื่อง และมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 50 เรื่อง จากเครือข่ายทั่วประเทศ


ผลจากการสัมมนาพบว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และได้รับการฝึกทักษะในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการระดมการมีส่วนร่วมจากเครือข่ายคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย


ในการสัมมนาครั้งนี้ ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์ และด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานทุกเครือข่าย ร่วมดำเนินงานเรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ในประเทศไทย ภายในปี พ.ศ. 2573 โดยลดการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ไม่เกิน 1,000 รายต่อปี  ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่เกิน 4,000 รายต่อปี  และลดการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีร้อยละ 90 ซึ่งจะเร่งดำเนินการตามมาตรการสำคัญ ดังนี้ 1.ป้องกันการละเมิดสิทธิด้านเอดส์โดยเน้นสร้างความเข้าใจเรื่องการตีตราและการเลือกปฏิบัติในทุกระดับ  2.ปกป้องคุ้มครองสิทธิเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับเอดส์


นพ.เจษฎา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาการทำงานเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีความยากลำบาก รวมถึงการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนหรือกลุ่มเยาวชนในเรื่องที่เกี่ยวกับเอดส์ จึงต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปและต้องใช้เวลา สำหรับการจัดบริการดูแลผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบต้องอาศัยความอดทนและความเข้าใจต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งทุกคนที่ทำงานในเรื่องนี้รับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดี และพยายามอย่างยิ่งที่จะทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รักษาและดูแลปกป้องคุ้มครองสิทธิให้ผู้ติดเชื้อสามารถใช้ชีวิตในชุมชนได้ตามปกติสุขในสังคมไทยต่อไป


 

Shares:
QR Code :
QR Code