เดินหน้ากำจัดยุงลายต่อเนื่อง

ที่มา : แนวหน้า


เดินหน้ากำจัดยุงลายต่อเนื่อง thaihealth


แฟ้มภาพ


เขตสายไหม จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตสายไหมอย่างต่อเนื่อง


นางรัตนธร รัตนสกุล ผู้อำนวยการเขตสายไหม กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ การระบาดของโรคไข้เลือดออกเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สร้างความสูญเสีย ทั้งชีวิตและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ดังนั้น การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคที่เปลี่ยนไป โดยเน้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและถือเป็นภารกิจที่จะต้องช่วยกันกระตุ้นและชักนำให้ประชาชน องค์การชุมชน ตลอดจนเครือข่ายสุขภาพให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก โดยให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรค ไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม จนเกิดพฤติกรรมในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายอย่างสม่ำเสมอ และสามารถลดความ ชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย


เขต จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสายไหมอย่างต่อเนื่อง โดยในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จะสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย แจกเอกสาร แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ และฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ณ ชุมชนเพิ่มสินทรัพย์ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่พักอาศัยภายในหมู่บ้าน และบริเวณใกล้เคียงร่วมรับฟังการแนะนำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายดังกล่าว


 

Shares:
QR Code :
QR Code