‘เดินจงกรม’สร้างสมรรถภาพกายสูงวัย

งานวิจัยเผย 'เดินจงกรม' สร้างสมรรถภาพทางกาย ระดับความจำระยะสั้นและความฉลาดทางอารมณ์ผู้สูงอายุ  แนะสูงวัยให้ปฏิบัติเป็นประจำ


'เดินจงกรม'สร้างสมรรถภาพกายผู้สูงวัย thaihealth

แฟ้มภาพ


นางนงนุช แย้มวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลด้านตรวจรักษาพิเศษ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เปิดเผยงานวิจัย ในการประชุมวิชาการกิจกรรมทางกายระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง ผลของการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพทางกาย ระดับความจำระยะสั้นและความฉลาดทางอารมณ์ผู้สูงอายุ ว่าการวิจัยดังกล่าวเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เป็นการศึกษาผลของการเดินจงกรมสมาธิต่อสมรรถภาพกาย ระดับความจำระยะสั้น และความฉลาดทางอารมณ์ของผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมในจ.นครนายก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุ 2 กลุ่มคือ กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรม สมาธิและกลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิกลุ่มละ 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คอร์สการฝึกปฏิบัติธรรมภาวนาแบบอานาปานสติ แบบประเมินสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ แบบ คัดกรองสมองเสื่อมเบื้องต้น และแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ และนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติก่อนและหลังการทดลอง


"กลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติธรรมด้วยการเดินจงกรมสมาธิมีคะแนนเฉลี่ยสมรรถภาพทางกาย 7 ด้านคือ การทรงตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความอดทนด้านแอโรบิก ความ แข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความอ่อนตัวด้านล่าง ความอ่อนตัวด้านบน และความว่องไว หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ พบว่าก่อนและหลัง ค่าเฉลี่ยสมรรถภาพทางกายกลุ่มผู้สูงอายุที่ปฏิบัติด้วยการเดินจงกรม สูงกว่ากลุ่มที่นั่งสมาธิในทุกด้าน การออกกำลังกายด้วยการเดินอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติภาวนาสมาธิควบคู่กันสามารถเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ทั้งระดับความจำ และความฉลาดทางอารมณ์ จึงควรมีการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ" นางนงนุชกล่าว


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

Shares:
QR Code :
QR Code