“เดินขึ้นบันได” ปัญหาผู้พิการอันดับหนึ่ง

สธ.เผย ‘การเดินขึ้นบันได’ เป็นปัญหาสุขภาพและความยากลำบากอันดับหนึ่งของคนพิการ และพบว่าเกือบหมื่นคนขาดคนคอยดูแล  พร้อมเตรียมสร้างบทบาทคนพิการให้เป็นพลังของชุมชน


“เดินขึ้นบันได” ปัญหาผู้พิการอันดับหนึ่ง thaihealth

แฟ้มภาพ


นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพและความยากลำบากของคนพิการ ที่พบมากอันดับหนึ่ง ได้แก่ การเดินขึ้นบันได ร้อยละ 49 รองลงมา คือ การนั่งยองและการเดินบนทางราบ ในระยะ 50 ก้าว ร้อยละ 47 การมองเห็น ร้อยละ 28 และการลุกจากการนอนเป็นท่านั่งร้อยละ 25  นอกจากนี้ ยังพบว่ามีประมาณ 3 แสนกว่าคน ที่ใช้ชีวิตทำกิจวัตรส่วนตัวอย่างยากลำบาก เช่น อาบน้ำ ขับถ่าย ล้างหน้า แปรงฟัน โดยมี คนพิการเกือบ 10,000 คน ที่ไม่มีคนดูแล จำเป็นต้องเร่งให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการพ.ศ.2534 ทั้งด้านสุขภาพ การศึกษา และอาชีพ


ในปีงบประมาณ 2559 นี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีนโยบายเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดูแลคนพิการในชุมชนทั้งเขตเมืองและชนบทให้ครบทุกคน โดยได้จัดหลักสูตรอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด จำนวน 300,000 คน จากที่มีทั้งหมด 1 ล้าน 4 หมื่นกว่าคน ให้มีความรู้และความเข้าใจเรื่องคนพิการทั้งปัญหาสุขภาพกายและจิต มีศักยภาพเป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน ดูแลและพิทักษ์สิทธิด้านระบบบริการสุขภาพของคนพิการในทุกชุมชน หมู่บ้าน ที่อยู่ในความดูแลอย่างมืออาชีพ โดยทำหน้าที่เอกซเรย์ค้นหาคนพิการในชุมชน และส่งต่อให้หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อขึ้นทะเบียนและได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั้งด้านการศึกษา แรงงาน และสุขภาพ สร้างบทบาทคนพิการให้เป็นพลังของชุมชนในการดูแลสุขภาพ รวมทั้งให้ อสม.ร่วมกับทีมหมอครอบครัว ซึ่งขณะนี้มีประมาณ 60,000 กว่าทีมทั่วประเทศ ให้การดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนหมู่บ้านด้วย


ขณะเดียวกันจะให้ อสม. รณรงค์ในการป้องกันความพิการในอนาคต ซึ่งจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากการเป็นสังคมผู้สูงวัยจากอุบัติเหตุจราจร และโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น มั่นใจว่าหากการทำงานของหน่วยงาน อย่างเข้มข้นและเชื่อมโยงกันเช่นนี้ จะทำให้คนพิการไทยทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ครบถ้วน เป็นพลังพัฒนาประเทศและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น


 


 


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


 

Shares:
QR Code :
QR Code