เชื่อมข้อมูลเพิ่มความเร็ว ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข


สพฉ. เสริมการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เชื่อมข้อมูลเพิ่มความเร็ว ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน thaihealth


แฟ้มภาพ


นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง และฐานข้อมูลสุขภาพของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระหว่างกรมการปกครอง สปสช. และสพฉ. ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินโดย3 หน่วยงานจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ประโยชน์ตรวจสอบข้อมูลที่ต้องการตามภารกิจแต่ละหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้


ทั้งนี้ สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง อนุญาตให้ สพฉ.เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง ซึ่งสำนักทะเบียนกลางได้รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ และสปสช.ก็อนุญาตให้ สพฉ.เข้าถึงข้อมูลสิทธิรักษาพยาบาล ข้อมูลสุขภาพบุคคล ข้อมูลสถานพยาบาลตามสิทธิ ซึ่งสปสช.จัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เช่นกัน เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 


 

Shares:
QR Code :
QR Code