เชียงใหม่เปิดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


ภาพประกอบจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)


เชียงใหม่เปิดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 thaihealth


จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชนจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งมึนเมาทุกชนิดได้อย่างยั่งยืนต่อไป


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อบจ.เชียงใหม่ นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานสมัชชาตำบลรักษาศีล 5 กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการสร้างการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนงานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกพื้นที่ โดยได้ดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ตำบลต้นแบบตั้งแต่ปี 2555 และยกระดับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสนองโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน พร้อมได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 25 อำเภอๆ ละ 2 ครั้งต่อปี เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การขับเคลื่อนงานและการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และการคัดเลือกพื้นที่องค์กรต้นแบบทางระดับอำเภอและระดับจังหวัด ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั้งคณะสงฆ์ สถานศึกษา ภาคประชาสังคม ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำเยาวชน เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมด 250 คน


สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีทั้งการจัดเวทีเสวนาเรื่อง "การบูรณาการความร่วมมือสร้างการเรียนรู้สู่การจัดการปัญหาเด็กและเยาวชน" การนำเสนอผลงานจากพื้นที่ต้นแบบดีเด่นปี 60 เพื่อคัดเลือกตำบลต้นแบบดีเด่นระดับจังหวัด ตลอดจนพิธีมอบเกียรติบัตรชุมชน/ตำบลต้นแบบรักษาศีล 25 อำเภอ


ทั้งนี้การกระทำผิดศีลข้อที่ 5 นั้น เป็นสาเหตุให้ทำผิดศีลข้ออื่นๆ ได้ง่าย ส่วนใหญ่มักจะมองข้ามถึงพิษภัยที่เกิดขึ้น ทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคราชการ ภาคศาสนา และภาคประชาชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลเสียและเป็นแบบอย่างในการไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและสิ่งมึนเมาทุกชนิดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code