‘เชียงราย’ บูรณาการเพื่ออาหารปลอดภัย

          "จังหวัดเชียงราย" เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ "บูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เป็นผู้จัดการโครงการฯ เพื่อสร้างจุดแข็งให้เชียงรายเป็นเมืองที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในเรื่องเมืองเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัย สร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อไปสู่เป้าหมายยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเศรษฐกิจในท้องถิ่นและสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน


\'เชียงราย\' บูรณาการเพื่ออาหารปลอดภัย thaihealth


          เมื่อช่วงปลายปี 2557 จังหวัดเชียงรายได้จัดงานประกาศวาระจังหวัดให้เป็น "เมืองเกษตรสีเขียวและเมืองอาหารปลอดภัย" (Green Agriculture and Food Safety City) เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยว


        นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญที่จะร่วมมือกันใช้ศักยภาพของจังหวัดเชียงรายมุ่งสู่การเป็นเมืองเกษตรปลอดภัย สิ่งที่ต้องดำเนินการคือ วางแผนการผลิตและแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ตอบสนองความต้องการบริโภคในท้องถิ่นตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันขับเคลื่อนวาระจังหวัดเชียงรายอย่างจริงจัง ตลอดจนเป็นต้นแบบของประเทศไทยในการ บูรณาการทำงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป


       นายกิตติ ทิศสกุล ผู้จัดการโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย เชียงรายเป็นสุข กล่าวว่าเรากำลังสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต และสร้างผู้ซื้อคือ ร้านอาหาร เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน และยังสร้างระบบตลาดสีเขียวให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าและให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งอาหารปลอดภัย และจะมีการตั้งกองทุนอาหารปลอดภัยเชียงรายเป็นสุขเพื่อขับเคลื่อนโครงการอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต และหวังว่าคนเชียงรายจะร่วมกันสร้างเมืองของตนเองให้เป็นเมืองสุขภาวะ และเป็นต้นแบบของการทำงานบูรณาการร่วมกัน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.crfoodsafety.com และเฟซบุ๊ก chiangraimodel


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code