เชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุกระจายทั่วเมือง

ที่มา : เว็บไซต์แนวหน้า 


ภาพประกอบจากเว็บไซต์แนวหน้า 


เชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุกระจายทั่วเมือง thaihealth


เชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุกระจายทั่วเมือง พร้อมลงนามความร่วมมือพัฒนากิจกรรม


5 มิ.ย.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดเชียงยืนถนนสันโค้งหลวงเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระธรรมราชานุวัตรเจ้าคณะภาค 6 และเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว จ.เชียงราย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นประธานในการเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ 5 ตามโครงการการดูแลผู้สูงอายุสู่นครแห่งความสุขการนำศาสตร์ของพระราชา"เข้าใจเข้าถึงพัฒนา" โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้นำชุมชนประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมครบครัน


ในพิธีมีการบันทึกข้อตกลงระหว่างพระธรรมราชานุวัตรเทศบาลนครเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ 5 โดย พระครูประพัฒน์ รัตนพงษ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเชียงยืน ผู้นำศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวและผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้าใ นการร่วมกันพัฒนากิจกรรมของศูนย์รวมทั้งยังมีกิจกรรมนิทรรศการผู้สูงวัยสร้างเมืองการดูแลรักษาสุขภาพอาหารพื้นเมืองการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นฯลฯ


เชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุกระจายทั่วเมือง thaihealth


พระธรรมราชานุวัตร กล่าวว่า การกระจายเปิดศูนย์ดังกล่าวไปตั้งทั้ง 5 โซนทั่วเขตเทศบาลนครเชียงราย ถือเป็นเรื่องที่ดีโดยเฉพาะที่วัดเชียงยืนดังกล่าวถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่ชุมชนมีวิถีพุทธมาช้านาน และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมรวมทั้งครูบาเจ้าคำหล้าผู้เป็นลูกศิษย์ครูบาศรีวิชัยเกจิอาจารย์ชื่อดังของล้านนาเคยเป็นเจ้าอาวาสมาก่อนด้วย


โดย นายสมพร กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ โดยจำนวนประชากรสูงวัยมีมากขึ้นซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นเอาไว้ โดยเฉพาะ จ.เชียงราย ถือเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้นการมีศูนย์ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีกิจกรรมจึงสามารถอนุรักษ์สิ่งดีงามเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดี


เชียงรายเปิดศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุกระจายทั่วเมือง thaihealth


ทางด้าน นายวันชัย กล่าวว่า ในปัจจุบันในเขตเทศบาลนครเชียงายมีประชากรทั้งหมดจำนวน 75,468 คน โดยมีอายุ 60 ปีขึ้นไป กว่า 12,638 คน คิดเป็นร้อยละ 16.74 ขณะที่เทศบาลนครเชียงรายตั้งเป้าให้เป็นนครแห่งความสุข ดังนั้นจึงได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง มร.ชร. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิ JICA โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ ปราชญ์ชุมชนแกนนำผู้สูงอายุ และชุมชนทั้ง 64 ชุมชนที่มีอยู่ในเขตเทศบาล ฯลฯ จัดตั้งศูนย์เพื่อให้กระจายไปทั่วพื้นที่เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางของผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่บริการข้อมูลและสารสนเทศนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะอาหารเพื่อสุขภาพสมุนไพร ฯลฯ รวมถึงด้านข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยวที่ผ่านมีการทำกิจกรรมมีการร่วมกับกลุ่มผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

Shares:
QR Code :
QR Code