เชิญเที่ยวงานแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ จังหวัดน่าน

จังหวัดน่านจัดงานประเพณีแข่งเรือนัดปิดสนามชิงถ้วยพระราชทานยิ่งใหญ่ สานสัมพันธ์วัฒนธรรม 3 ประเทศ 4 สายน้ำ รองรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า จังหวัดน่านกำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน (นัดปิดสนาม) “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” – วัฒนธรรมสี่สายน้ำ ฮุ่ง-คาน-ดา-น่าน (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน (เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ) เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป

ในปีนี้ จังหวัดน่านได้จัดการแข่งขันเรือประเพณีสี่สายน้ำ (ฮุ่ง-คาน-ดา-น่าน) 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทย (จังหวัดน่าน) กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (แขวงไชยะบุลีและแขวงหลวงพระบาง) และสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม (จังหวัดเดียนเบียน) อีกด้วย

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และประชาชนทั่วไป ร่วมให้การต้อนรับเจ้าแขวงไชยะบุลี เข้าแขวงหลวงพระบาง ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเดียนเบียน และคณะ พร้อมชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีนัดปิดสนามปลอดเหล้าเบียร์ การประกวดเรือสวยงาม และการประกวดกองเชียร์ “ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยรางวัลประทานฯ ของ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมธงตราสัญลักษณ์ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย – ลาว- เวียดนาม ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2556 ณ แม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

 

 

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์ จังหวัดน่าน

Shares:
QR Code :
QR Code