เชิญร่วมงาน “ธรรมยาตรา ศรัทธาแห่งคุณธรรม” ณ ปาย และดอยเต่า

 

"ธรรมยาตรา ศรัทธาแห่งคุณธรรม" สถาบันปัญญาปีติ
 
“ธรรมยาตรา ศรัทธาแห่งคุณธรรม” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมเชิงศีลธรรม ที่สถาบันปัญญาปีติจัดขึ้น เพื่อฟื้นฟูงานบุญประเพณีปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข ในพื้นที่เรียนรู้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 10-19 มีนาคม 54 และพื้นที่เรียนรู้ อำเภอฮอด–ดอยเต่า จังหวัดชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-19 เมษายน 54
 
สถาบันปัญญาปีติ จัดตั้งขึ้นจากแนวคิดที่ต้องการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อจัดการตนเอง ด้วยความเชื่อมั่นว่า “มนุษย์” มีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงสัจจะความจริง จากการดำเนินชีวิตของตนในเบื้องต้น ได้ด้วยความเกื้อกูลกันและกันของสรรพสิ่ง ที่ดำรงอยู่รายรอบตัวของเรา อย่างอ่อนน้อมถ่อมตน ผ่านการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองใน 3 ด้าน คือ การจัดการตนเองด้านความรู้ (knowledge) การจัดการตนเองด้านพฤติกรรม (performance) และจัดการตนเองเพื่อสร้างทัศนคติ (attitude) 
 
การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองใน 3 ด้าน
 
กิจกรรมแห่งการบำเพ็ญเพียรด้วยการก้าวเดินธรรมยาตรา เป็นกิจกรรรมหนึ่งที่สามารถสร้างประสบการณ์ตรงเฉพาะผู้ปฏิบัติ ให้เกิดการสื่อสารต่อจิตวิญญาณภายในของตนเอง ให้เกิดความศรัทธา ความพากเพียร(วิริยะ) การละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่น (ศีล) การดำรงตนอยู่ในปัจจุบันขณะ (สมาธิ) และความระลึกรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลง (สติ) อันเป็นพลังสำคัญต่อการขยายผลจากปัจเจกบุคคลสู่สังคมแห่งศีลธรรม บนเงื่อนไขการดำรงชีวิตอยู่อย่างเกื้อกูลกันและกัน 
 
โดยกิจกรรมธรรมยาตราศรัทธาแห่งคุณธรรม มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ การทำวัตรเช้า-เย็น, การเรียนรู้ “การรับฟังด้วยหัวใจ”, การเดินธรรมยาตรา, การบำเพ็ญประโยชน์ “กวาดลานวัด ฟื้นลานธรรม”, การเสวนาฟังคำคนเฒ่า เล่าความงาม ความทรงจำ, กิจกรรมการทำสมุดทำมือ, กิจกรรมตะข่ายดักฝัน, ลานวัฒนธรรม และการเปิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ธรรมยาตราศรัทธาแห่งคุณธรรม” เป็นต้น
 
มาร่วมกันสรรสร้างคุณงามความดีแห่งความศรัทธา ในหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ เพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยจิตใจใฝ่ธรรมมะ 
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สถาบันปัญญาปีติ
เลขที่ 41 หมู่ 10 ต.นาคอเรือ
อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 081-625-7811, 089-851-8800
เว็บไซต์: http://www.panyapeti.org/
 
 
 

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
เรียบเรียง: ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน teamcontent www.thaihealth.or.th 

Shares:
QR Code :
QR Code