เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สน.8)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนวิชาการ ประจำสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สน.8)

จำนวน 1 อัตรา (เจ้าหน้าที่)

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. งานด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
  1.1 ศึกษาและรับผิดชอบตามภารกิจต่างๆ ของแผนหลักภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักตามที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย
  1.2 การประสานงาน บุคคล และจัดเตรียมเอกสาร เพื่อให้พร้อมสำหรับการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆ ต่อไป (ภายใต้การกำกับดูแลของนักวิเคราะห์และบริหารโครงการที่ผู้อำนวยการสำนักมอบหมาย) ได้แก่
  – การกลั่นกรองทางวิชาการ
  – การประสานเพื่อติดตามเอกสารสำหรับจัดทำสัญญาโครงการ
  – การติดตามงานตามงวดงานงวดเงินและการเบิกจ่าย
  – การปิดโครงการ
  – การติดตามโครงการล่าช้า
  – สนับสนุนการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารแผนของสำนักทั้งการประชุมประจำเดือน การจัดประชุมนอกสถานที่ และการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน
 1. งานด้านการสรุปประเด็น สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
  – การสนับสนุนการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้สื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  – การให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้มาติดต่อสอบถามทั้งภายในและภายนอก สสส.
  – การสนับสนุนงาน/กิจกรรมรณรงค์/กิจกรรม MOU ต่างๆ
 1. สร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ สสส. ตาม Core Value ทั้ง 6 คือ Innovative, Collective Impact, Proactive, Sustainable, Health Conscious และ Public Mind
 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หากสำเร็จการศึกษาด้านสาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม/ สังคมศาสตร์/รัฐศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในด้านการบริหารจัดการโครงการ การประสานงาน การจัดการประชุม
 4. มีความสามารถคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง สรุปประเด็น และสรุปการประชุม
 5. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานได้ในระดับดีมาก
 6. มีความสามารถใช้ คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ในระดับดีมาก
 7. สามารถทำงานในวันหยุด นอกพื้นที่ หรือเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้อย่างต่อเนื่อง
 8. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 9. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 10. 10. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 11. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร*

การดำเนินการ ระยะเวลา หมายเหตุ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 22 พ.ย. 65 – 9 ธ.ค. 65 www.thaihealth.or.th

https://recruit.thaihealth.or.th

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 14 ธ.ค. 65 www.thaihealth.or.th
สอบข้อเขียน 17 ธ.ค. 65 สอบข้อเขียนแบบ Take home ส่งทาง

e-mail ที่ใช้สมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 21 ธ.ค. 65 www.thaihealth.or.th
สอบสัมภาษณ์ 27 ธ.ค. 65 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 29 ธ.ค. 65 www.thaihealth.or.th

*หมายเหตุ เกณฑ์การตัดสินให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกำหนด ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาสอบคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามประกาศรับสมัครงานนี้ โดยการพิจารณาของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องหรืออุทธรณ์ต่อคำตัดสินของสำนักงานฯ

 **ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

            ผู้สนใจสมัครงานกรุณากรอกข้อมูลใบสมัครงาน online ที่ https://recruit.thaihealth.or.th  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชญพันธุ์ พุ่มสงวน ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html

 

หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 ธันวาคม 2565 

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่สมัครเข้าระบบสมัครงาน สสส. เท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ