เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดหนี้สิน

ที่มา : ครอบครัวสุขขขข…สุข โดย เครือข่ายรณรงค์หยุดพนัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


เคล็ด (ไม่) ลับ หยุดหนี้สิน thaihealth


ปัญหาของหลายครอบครัวในวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริโภคสมัยใหม่นี้ คือ การมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เป็นเหตุให้ต้องก่อภาระหนี้สินขึ้นมา


1. ชวนสมาชิกในบ้านมานั่งล้อมวงพูดคุยกันว่า ในแต่ละเดือนแต่ละคนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบกับการสร้างรายได้ในครอบครัวรวมกันแล้วเท่าไหร่ หักค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่จำเป็นแล้วมีพอเหลือเก็บหรือไม่ ที่สำคัญคือมีการก่อหนี้สินหรือไม่มากน้อยเพียงใด


2. มีวินัยในการใช้เงิน ไม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย ตามใจตัวเอง ที่สำคัญคือต้องไม่พยายามก่อหนี้ ถ้าจำต้องก่อต้องเป็นเรื่องสำคัญเท่านั้น และทางที่ดีควรเป็นการรับรู้เห็นชอบร่วมกันของครอบครัว และพึงระลึกร่วมกันไว้เสมอว่า “อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก – การเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลก”


3. ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “มีเหตุผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน”


4. จัดการการใช้เงินในครัวเรือนอย่างรัดกุม ด้วยการใช้บัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนคือ การบันทึกรายรับ รายจ่ายของครอบครัวที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อแสดงให้ครอบครัวได้เห็นสภาพการใช้จ่ายของตน ว่าหมวดใดมีสภาพการใช้จ่ายใจแต่ละช่วงอย่างไร เช่น หมวดอาหารหมวดค่าน้ำค่าไฟ หมวดของใช้อุปโภค หมวดค่าเล่าเรียน ฯลฯ อันจะนำมาสู่การเรียนรู้ และเข้าใจสถานการณ์ใช้จ่ายของครอบครัวว่ามาก/น้อยกว่า รายรับอย่างไรและครอบครัวควรทำอย่างไร

Shares:
QR Code :
QR Code