เคล็ดลับคิดบวก

ที่มา: หนังสือ ทำงานเป็นสุขด้วยสติสมาธิ


โดย: สำนักศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)


เคล็ดลับคิดบวก thaihealth


แฟ้มภาพ


เคล็ดลับคิดบวก “เป็นผู้เห็นความคิด” แทน “เป็นอย่างที่คิด”


ก่อนอื่นเราต้องรู้วิธีคิดเป็นขั้นตอน ดังนี้


1.ตระหนักรู้เรื่องที่คิดลบ


2.ระบุความคิดทางลบที่มีอยู่


3.ค้นหาความคิดทางบวกมาทดแทน


4.บอกตัวเองด้วยความคิดทางบวก


นี่คือการฝึกมีสติในการดูความคิดของตัวเอง โดยเฉพาะความคิดทางลบ ด้วย “การติดป้ายความคิด” เช่น เมื่อกําาลังรู้สึกไม่พอใจการกระทําาของเพื่อนร่วมงาน ก็ติดป้ายว่า “ไม่พอใจ” บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโต๊ะทําางาน เป็นต้น พอเราติดป้ายแล้ว เป็นการเตือนให้เรามีฐานสติ เราก็จะเห็นได้ว่า มีความคิดเกิดขึ้น และให้เรากลับมารับรู้ลมหายใจของเรา เราก็จะเห็นว่าความคิดนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราไม่ต้องไปทุกข์หรือมีอารมณ์ แล้วจิตของเราก็จะสามารถมองตามความเป็นจริง และสามารถมองเห็นด้านบวกของคนและเหตุการณ์ได้การ ฝึกสติควรต้องฝึกทุกวัน โดยจัดเป็นตารางเวลาที่แน่นอน และควรเป็นช่วงเวลาเช้าและก่อนนอน ครั้งละ 10-20 นาทีจึงจะได้ผลดีระบุความคิดทางลบที่มีอยู่ค้นหาความคิดทางบวกมาทดแทนบอกตัวเองด้วยความคิดทางบวกตระหนักรู้เรื่องที่คิดลบ

Shares:
QR Code :
QR Code