เครือข่ายสุขภาพจัดถกรับมือภัยพิบัติ

 

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ร่วมกับสำนักงานปฏิรูป(สปร.)จะเปิด”เวทีสังเคราะห์บทเรียน : จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ”ในวันที่ 9-10 มกราคมนี้ ที่โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ เขตป้อมปราบฯ กทม. เพื่อพลิกวิกฤติจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมาเป็นโอกาสในการผนึกกำลังเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกว่า 20 องค์กร ทั่วประเทศ อาทิ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ. )เครือข่ายจิตอาสา สมาคมนักผังเมืองไทย เครือข่ายวางแผนและผังเมืองเพื่อสังคม และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) ฯลฯ ร่วมระดมความคิดจากประสบการณ์และความรู้ว่าด้วยระบบการจัดการภัยพิบัติอย่างรอบด้านและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองยามประสบภัยทุกประเภท

หัวข้อในการสังเคราะห์บทเรียนครั้งนี้ เช่น พลังชุมชนจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน,ความเป็นธรรมในการจัดการภัยพิบัติ,ระบบการแพทย์การสาธารณสุขเพื่อรับมือภัยพิบัติระบบข้อมูลและระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ และผังเมืองกับการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ ทั้งนี้ เวทีดังกล่าวยังถือเป็นการประมวลองค์ความรู้จากทุกหน่วยงาน เพื่อกลั่นกรองเป็นบันทึกบทเรียนครั้งสำคัญสำหรับการปรับปรุงร่างข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่จะนำเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

 

 

ที่มา:หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 

Shares:
QR Code :
QR Code