เครือข่ายลดเค็มเตรียมแถลง “ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมมาก”

เครือข่ายลดบริโภคเค็ม เชิญร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมมากและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการ เพื่อการปรับลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร”

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลง เพื่อคนไทยมีสุขภาพดี ได้ดำเนินการรณรงค์การปรับพฤติกรรมการบริโภคเค็ม (โซเดียม) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากรายงานการสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย พบว่า 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าอัตราการป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มจาก 259 เป็น 1,349 คน ต่อประชากรแสนคน ซึ่งมีอัตราการเพิ่มที่สูงขึ้นกว่า 5 เท่า

ทั้งนี้โรคความดันโลหิตสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคไตเรื้อรัง ที่มีอัตราการป่วยและการตายสูงขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงนอกจากความเครียดแล้วการได้รับโซเดียมจากการบริโภคอาหารเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่มีผลทำให้เกิดการคลั่งของของเหลวในเลือดจนทำให้เกิดแรงดันในเส้นเลือดสูงขึ้นได้

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ข้อเท็จจริงของผลิตภัณฑ์อาหารที่มีโซเดียมมากและส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค และความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการเพื่อการปรับลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยนาวาอากาศเอก นายแพทย์อนุตตร จิตตินันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ, ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม, นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และ ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ นักวิจัยเชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2556 เวลา 10.00 – 11.45 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงเพื่อคนไทยมีสุขภาพดี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปเผยแพร่แก่สาธารณชนต่อไป

 

 

ที่มา : เครือข่ายลดบริโภคเค็ม

Shares:
QR Code :
QR Code