เครือข่ายพุทธิกา ดึงเยาวชนฝึกช่วยเหลือสังคม

นายสมเกียรติ มีธรรม ผู้ประสานงานเครือข่ายโครงการ “สุขแท้ด้วยปัญญา” ภาคเหนือตอนบน เครือข่ายพุทธิกา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการจัดเวทีเครือข่ายผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่า เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความมุ่งมั่นในการสร้างกระบวนการทำกิจกรรมเกี่ยวกับประเด็นการช่วยเหลือผู้อื่น

เครือข่ายพุทธิกา ดึงเยาวชนฝึกช่วยเหลือสังคม

อาทิ การช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง การทำงานร่วมกับกลุ่มผู้ป่วยโรคเอดส์ เพราะต่างมองว่ากลุ่มคนเหล่านี้ ไม่ค่อยได้รับปฏิสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างเท่าใดนัก ทั้งที่ทุกคนยังสามารถทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ไม่ต่างจากคนอื่น มีบทเรียนชีวิตที่สามารถต่อยอดนำไปสู่การพัฒนาสังคมได้ ขณะเดียวกันผู้ร่วมกิจกรรมยังสนใจการสร้างต้นแบบที่ดีในด้านการพึ่งพาตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามหลักการสร้างความสุขที่แท้จริงไม่หวังพึ่งพาวัตถุ ตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าหมายไว้

เครือข่ายพุทธิกา ดึงเยาวชนฝึกช่วยเหลือสังคม

นายสมเกียรติ กล่าวว่า นอกจากนี้ในพื้นที่ภาคเหนือยังมีลักษณะความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูง ทำให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และทำงานระหว่างกัน จนเอื้อต่อการสร้างจิตสาธารณะ คิดถึงผลส่วนรวมมากกว่าตัวเอง อีกทั้งการทำกิจกรรมได้มีการสร้างแกนนำ ซึ่งจะเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนประเด็นการสร้างสุขแท้ด้วยปัญญาทั้งหมด 45 คน จาก 7 จังหวัดในกลุ่มภาคเหนือ

นายธวัชชัย โตสิตระกูล ผู้จัดการโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา ด้าน นายธวัชชัย โตสิตระกูล ผู้จัดการโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา กล่าวว่า การลงพื้นที่จัดกิจกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ นั้น คือ การยกระดับโครงการให้สามารถต่อยอดแนวคิดและทำกิจกรรมต่อไปได้แม้โครงการสุขแท้ด้วยปัญญาจะยุติไป ในแต่ละพื้นที่ก็จะยังมีกลุ่มคนทำงานที่มุ่งสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่สังคมอยู่ อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่โครงการสุขแท้ฯ เริ่มต้นมาในระยะที่ 3 ได้มีการจัดเวทีสรุปบทเรียนในทุกพื้นที่ที่มีการทำกิจกรรมแล้ว และในวันที่ 25-28 เม.ย.นี้ จะมีการจัดเวทีใหญ่ ที่จังหวัดนครนายก เพื่อให้เครือข่ายผู้ร่วมโครงการทั้งหมด 60 โครงการ ได้สรุปกิจกรรมพร้อมวางแนวทางที่โครงการสุขแท้ฯ จะทำต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 

Shares:
QR Code :
QR Code