เครือข่ายประชาชน ร่วมหนุนดูแลต่างด้าวทำงานบ้าน

ที่มา : มติชน


เครือข่ายประชาชน ร่วมหนุนดูแลต่างด้าวทำงานบ้าน thaihealth


แฟ้มภาพ


เปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองในกลุ่มคนทำงานบ้าน และคนทำงานภาคเกษตร


นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดเวทีเสวนาเชิงนโยบาย (Policy dialogue) การพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อสุขภาวะของแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้รับการคุ้มครองในกลุ่มคนทำงานบ้าน และคนทำงานภาคเกษตร จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ภายใต้การสนับสนุนโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


โดยมี นายมนัส โกศล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คณะกรรมการกำกับทิศทางแรงงาน สสส. กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้าน กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในภาคการเกษตร กลุ่มแรงงานนอกระบบ ตลอดจนองค์กรภาคแรงงานและภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านแรงงาน จำนวน 77 คน เข้าร่วม ที่กระทรวงแรงงาน


นายสุทธิกล่าวว่า เวทีเสวนาเชิงนโยบายในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังมิได้ถูกครอบคลุมในกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน ให้ได้รับความคุ้มครองในการจ้างงานและเข้าถึงการให้บริการสุขภาพอย่างเป็นธรรม และเพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคมด้านแรงงาน


"กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นที่จะดูแลและคุ้มครองแรงงานทุกคนที่มาทำงาน ดังนั้น หากมีแนวทางการปรับปรุงแก้ไขนโยบายที่เกี่ยวข้อง ผ่านการมีกลไกความร่วมมือทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคประชาสังคม ต่อการคุ้มครองกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้านและกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ทำงานภาคเกษตร รวมถึงกลุ่มอื่นๆ ก็พร้อมรับข้อเสนอและร่วมทำงานกับกลุ่มต่างๆ ในอนาคตต่อไป" ปลัดกระทรวงแรงงานกล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code