เครือข่ายตูมใหญ่ ยิ้มใสฟันสวย

เครือข่ายตูมใหญ่ ยิ้มใสฟันสวย

วันที่ 20 ก.ค. 2555 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เครือข่ายงดเหล้าอำเภอคูเมือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เครือข่ายโรงเรียนในพื้นที่ 10 โรงเรียน เครือข่าย อสม. เครือข่าย อย.น้อย ตำบลตูมใหญ่ สสอ.คูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประกวดนวัตกรรมการส่งเสริมทันตสุขภาพ ในตอน “เครือข่ายตูมใหญ่ ยิ้มใสฟันสวย” 

เครือข่ายตูมใหญ่ ยิ้มใสฟันสวย เครือข่ายตูมใหญ่ ยิ้มใสฟันสวย

การดำเนินงานในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่สนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท เพื่อไปดำเนินการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพฟัน ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมแบบไหน ที่น่าสนใจคือ โรงเรียนสามารถนำงบประมาณที่ได้รับจาก อบต.ไปต่อยอดหางบสมทบกิจกรรมในโรงเรียนได้เพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์  ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของทั้ง 10 โรงเรียนให้นักเรียนได้เยี่ยมชมและเก็บเกี่ยวความรู้ในเรื่องต่างๆ 

ในครั้งนี้ ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอำเภอคูเมือง ได้มอบสื่อรณรงค์ต่างๆ เพื่อใช้รณรงค์ในโรงเรียนและประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ได้รับรู้ถึงพิษภัยของแอลกอฮอล์ด้วย   
 

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง 

 

Shares:
QR Code :
QR Code