เครือข่ายงดเหล้า พบผอ.พุทธฯ สานความร่วมมืองานรณรงค์งดเหล้าตลอดปี

 

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่อาคารธนาลงกรณ์ ชั้น 8 ถ.บรมราชชนนี เขตบางพลัด สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นำโดย นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการส่วนกลาง/งานศาสนา นางกนิษฐา ทับทิมเทศ ทีมประชาสัมพันธ์/ประสานภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน นายไชยเชษฐ์ ชาวเมืองทอง ทีมประชาสัมพันธ์/อีเวนท์ศาสนา ได้เข้าพบ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำเสนอพร้อมหารือเกี่ยวกับแนวทางการร่วมจัดกิจกรรมในประเด็นส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในขณะที่ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา ตอบรับพร้อมการเสริมแนวทางเพื่อเคลื่อนกฎหมายเข้มเกี่ยวกับวัด อีกทั้งต้องการให้วัดเน้นรณรงค์ป้องกันเหล้า บุหรี่ การพนัน นอกเหนือจากการบำบัดผู้ติดสุรา นำไปสู่แนวทางของกระบวนการทำความเข้าใจ เพื่อการยึดถือ ปฏิบัติบูชา และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป ในปี 2555 นี้

เบื้องต้นได้มีความเห็นร่วมกัน ดังนี้

1.การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานเฉลิมฉลองพุทธชยันตี

ข้อสรุป กรรมการมหาเถรสมาคมมีมติให้การสนับสนุนและมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติส่ง กรอบการดำเนินงาน 3 ประเด็น ให้รัฐบาลพิจารณาแนวทางและงบประมาณในการดำเนินงาน(อยู่ระหว่างการตอบรับจาก รัฐบาล) เมื่อรัฐบาลมีแนวทางอย่างไร สำนักงานพระพุทธฯจะเชิญเครือข่ายงดเหล้าร่วมประชุมวางแนวทางการดำเนินงานต่อ ไป คาดว่า เราคงได้เป็นกรรมการร่วมในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแน่นอน

2.งานงดเหล้าเข้าพรรษา/งานสวดมนต์ปีใหม่

ข้อสรุป เห็นด้วยในหลักการที่จะมีตัวแทนทั้ง 2 ฝ่าย (สนง.พระพุทธฯและเครือข่ายงดเหล้า) ร่วมวางแผนและดำเนินร่วมกันตลอดทั้งปี โดยท่านผอ.สนง.พระพุทธฯ แจ้งว่า จะเอาข้อเสนอในหมวดนี้ เข้าวาระพิจารณาในการประชุมผู้บริหารสำนักงานพระพุทธฯในวันนี้(13.00 น.)

3.งานมอบรางวัลหน่วยงานศาสนารณรงค์งดเหล้าต้นแบบ

ข้อสรุป ท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งว่า หน่วยงานมีตัวชี้วัดดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอยู่แล้ว เช่น การเสนอชื่อให้เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่งในหน่วยงาน ถ้ามีการเพิ่มตัวชี้วัดเรื่องการทำงานรณรงค์งดเหล้าหรือทำงานกับประชาคมงด เหล้าจังหวัด ก็จะทำให้มีความกระตือรือร้นและมีความร่วมมือในการทำงานแน่นแฟ้นมากขึ้น  และเพื่อให้การทำงานในประเด็นดังกล่าว มีความชัดเจนและต่อเนื่องมากขึ้น ท่านผอ.สำนักงานพระพุทธฯเสนอให้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ทำหนังสือเสนอกรอบการทำงานและแนวทางความร่วมมือในประเด็นงานต่างๆร่วมกัน เพื่อที่สำนักงานพระพุทธฯ จะได้มอบหมายงานให้กับตัวแทนแต่ละประเด็นงานได้อย่างชัดเจนต่อไป

 

 

ที่มา : สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดย นายประญัติ เกรัมย์ ผู้ประสานงานโครงการส่วนกลาง/งานศาสนา

Shares:
QR Code :
QR Code