เครือข่ายงดเหล้าจ.เพชรบูรณ์ จัดเวทีเชิดชูเกียรติ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เครือข่ายงดเหล้าจ.เพชรบูรณ์ จัดเวทีเชิดชูเกียรติ thaihealth


เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์จัดเวทีเชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่สนับสนุนงานกิจกรรมกิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่


ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดเวทีเชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคคคลต้นแบบ หน่วยงานองค์กร ชุมชนรูปธรรม สู้เหล้าและบุหรี่อย่างยั่งยืน พร้อมมอบ โล่ เกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ แก่หน่วยงานและบุคคลที่สนับสนุนกิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยมี นายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายอำเภอหล่มสัก นายอำเภอเขาค้อ นายอำเภอชนแดน บุคคลต้นแบบในงานองค์กร และชุมชนที่มีผลการขับเคลื่อน กิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วม


นายสำเริง บุญแจ้ง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความมุ่งหวังที่จะลดปัญหาที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ ของปัญหาด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ พิการ เสียชีวิต เกิดความรุนแรงในครอบครัว และอาชญากรรมต่างๆ โดยที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนร่วมกับประชาชน จิตอาสาเครือข่ายที่กระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรม ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในเทศกาลที่สำคัญของชาวพุทธได้ร่วมกันรณรงค์ และเชิญชวนให้นักดื่มทั้งหลายพักตับ 3 เดือน ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ร่วมกับชุมชนสร้างมาตรการทางสังคม งดเหล้าในงานบุญ งานศพ ทั้ง 11 อำเภอ มีการเฝ้าระวังการกระทำผิด พ.ร.บ. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


สำหรับการจัดงานในวันนี้ก็เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบในหน่วยงาน/องค์กร และชุมชน ที่มีผลการขับเคลื่อน กิจกรรมลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานองค์กร/ชุมชน ในการขับเคลื่อนกิจกรรม ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ตลอดจนเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมงดเหล้าครบพรรษาต่อเนื่องทุกปีในทุกชุมชน ทุกอำเภอ และเกิดชมรมคนหัวใจหินที่สามารถงดเหล้าได้ในช่วงเข้าพรรษา และ ชมรมคนหัวใจเพชรของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่สามารถเลือกดื่มเหล้าได้ตลอดชีวิต

Shares:
QR Code :
QR Code