เข้มผู้ประกอบการต้องดูแลผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ใช้

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


เข้มผู้ประกอบการต้องดูแลผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ใช้ thaihealth


แฟ้มภาพ


อย. ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตราย จัดติวเข้มชี้แจงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ที่ปรับปรุงใหม่ พร้อมทั้งเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินงานสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมกับกระแสความต้องการของผู้บริโภคที่มุ่งเน้นด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการที่ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การผลิต และนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้มาตรฐาน มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันทางการค้าในเวทีการค้าได้ เนื่องจากเป็นการช่วยลดขั้นตอนความยุ่งยาก และย่นระยะเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับใช้ในการขึ้นทะเบียน รวมทั้งมีส่วนช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้มีการผลิต การส่งออกผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะที่เป็นองค์กรหลักที่จะทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข จึงได้มีนโยบายเร่งรัดพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วขึ้น รวมทั้งมีการทบทวนและแก้ไขกฎระเบียบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อนโยบายของรัฐบาลและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับประเทศอื่นได้อย่างทันท่วงที ซึ่ง อย. ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและการดำเนินงานดังกล่าว จึงได้จัดประชุม ติวเข้มผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายให้ดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายวัตถุอันตราย ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องดอนเมืองบอลรูม ชั้น 1 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร


อย. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ จึงได้จัดประชุมติวเข้มผู้ประกอบการด้านวัตถุอันตรายครั้งนี้ขึ้น เพื่อรับทราบนโยบายการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุข ชี้แจงกฎระเบียบ หลักเกณฑ์ และ ขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ปรับปรุงใหม่ ทบทวนความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบเปิดให้บริการผ่าน E-Submission ด้านวัตถุอันตราย รวมถึงวิธีการ ขั้นตอนการใช้งาน นอกจากนี้ ยังเปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านวัตถุอันตรายให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานที่ดีขึ้นต่อไป โดยมีผู้ประกอบการผลิต นำเข้า ส่งออกและมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง และเจ้าหน้าที่จาก อย. เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 500 คน เลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด

Shares:
QR Code :
QR Code