‘เขาชะเมา’ รณรงค์เฝ้าระวังไฟป่า

          'เขาชะเมา'รวมพลังปลุกสำนึกชาวบ้าน รณรงค์เฝ้าระวังลดหมอกควัน-ไฟป่า


'เขาชะเมา' รณรงค์เฝ้าระวังไฟป่า thaihealth


          ไฟป่า คือไฟที่ปราศจากการควบคุมลุกลามไปอย่างอิสระแล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าได้แก่ ดินอินทรีย์ ใบไม้แห้งหญ้า กิ่งก้านไม้แห้ง ท่อนไม้ตอไม้ วัชพืช ไม้พุ่ม ใบไม้สดและในระดับหนึ่งสามารถเผาผลาญต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและกีดขวางการคมนาคมทางอากาศกรมป่าไม้ จึงเสนอร่างโครงการวันปลอดควันพิษจากไฟป่าต่อคณะกรรมการการจัดการไฟป่าแห่งชาติเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้วันที่ 24 ก.พ. ของทุกปีเป็น "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า"


          ทั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จึงร่วมกับอำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยอง จัดกิจกรรม "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" ประจำปี 58 หวังรณรงค์กระตุ้นประชาชนเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของไฟป่าและร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนและเกษตรกรงดจุดไฟเผาป่า โดยกิจกรรมจัดขึ้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง อ.เขาชะเมาจ.ระยอง โดย นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ นายอำเภอเขาชะเมาเป็นประธานเปิดงาน ซึ่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) จัดขึ้น โดยมี นายเฉลิม กลิ่นนิ่มนวล ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า นายธรรมรงค์ ฐิตะเจริญ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าระยอง นายสัมพันธ์ ผลโพธิ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง นายภิญโญ จันทนาตาล หัวหน้าป้องกันรักษาป่าที่รย.2 นายลำพูน ยอดยาดี ที่ปรึกษานายอำเภอเขาชะเมา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า พร้อมด้วยประชาชน นักเรียนหน่วยงานราชการ


   'เขาชะเมา' รณรงค์เฝ้าระวังไฟป่า thaihealth       สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนงดการจุดไฟเผาป่าเพื่อลดหมอกควันในท้องที่จังหวัดระยอง สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบจากไฟป่าและควันพิษจากไฟป่าและเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความสำนึกร่วมในการคุ้มครองดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


          ด้าน นายเฉลิม กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 24 ก.พ. ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ปลอดควันพิษจาก ไฟป่า ในการนี้กรมป่าไม้ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดจัดงานรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าพร้อมกันทั่วประเทศโดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ศรีราชา ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดระยองจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพราะตระหนักถึงผล กระทบที่เกิดขึ้น ไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากมนุษย์แทบทั้งสิ้นทำให้เกิดหมอกควันเป็นปัญหาส่งผล กระทบต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้ประชาชนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจอีกทั้ง


          หมอกควันจากไฟป่ายังทำให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่เหมาะสมต่อการจราจรทางอากาศและยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดภัยแล้งตามมาอีกด้วย สำหรับกิจกรรมวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าครั้งนี้มีมากมาย เช่น กิจกรรมการเดินรณรงค์เชิญชวนพี่น้องประชาชนหยุดการเผาป่า การจัดนิทรรศการกิจกรรมบนเวทีและการประกวดวาดภาพการสาธิตการดับไฟป่าและกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า


          ส่วน นายณัฏฐพงศ์ กล่าวว่า พื้นที่อำเภอเขาชะเมาส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติเขตป่าอนุรักษ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ป่าเป็นหัวใจสำคัญที่พวกเราต้องช่วยกันดูแล ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านป่าไม้ ต้องให้ทุกคนมีจิตสำนึกตั้งแต่การเข้าร่วมศึกษาปัญหา แก้ไขปัญหา ติดตามตรวจสอบปัญหาการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เพื่อบรรเทาปัญหาหรือผ่อนคลายปัญหาด้านป่าไม้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพาหน่วยงานท้องถิ่นตลอดจนผู้นำชุมชนด้านต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดคือประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหาอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


 


 


      ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


      ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ