เกษตรเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เร่งงรณรงค์ 2 ฉีดวัคซีนป้องกัน

เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี

นายศุภชัย โพธิ์สุ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเสริมสร้างให้มีระบบการเฝ้าระวัง โรคพิษสุนัขบ้าตั้งแต่ระดับพื้นที่อย่างรวดเร็ว โดยมีระบบการประสานระหว่างหน่วยงาน การเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้สามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้มีการเผยแพ่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งสร้างความตระหนักในกลุ่มผู้เลี้ยงสุนัขทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการเลี้ยงตามกฎหมาย และรักสุนัขให้ถูกวิธี นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งเกษตรกร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาช่วยเหลือตนเองในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่การเฝ้าระวังโรค การประชาสัมพันธ์ รวมถึงการรใช้วัคซีนเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนเอง

อนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554ในระหว่างวันที่ 1มีนาคม-30เมษายน เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขอย่างถูกวิธี ไม่ทิ้งสุนัขที่เจ้าของไม่ต้องการให้กลายเป็นสุนัขจรจัด ซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และให้ความสำคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคน โดยเน้นสุนัขที่ด้อยโอกาสในพื้นที่วัด โรงเรียน ตลาด แหล่งชุมชน

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code