เกษตรกรตั้งห้องแล็ปตรวจสารพิษในผัก

ที่มา: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


เกษตรกรตั้งห้องแล็ปตรวจสารพิษในผัก  thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่งเสริมเกษตรกรจังหวัดสระบุรีต่อยอดความรู้จากภาครัฐ ตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผักผลไม้สด ก่อนจำหน่ายไปยังผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานผักปลอดภัย เพิ่มมูลค่าการตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากขึ้น


นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารได้ดำเนินโครงการตลาดกลางค้าส่งผักและผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย  ตั้งแต่ ปี 2555-ปัจจุบัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นตลาดค้าส่ง ตลาดทั่วไป ห้างค้าปลีกและโรงคัดตัดแต่ง เพื่อพัฒนาให้มีระบบตรวจคัดกรองความปลอดภัยของวัตถุดิบ ผัก/ผลไม้สด เนื้อสัตว์ และอาหารแปรรูป  โดยในปี 2558 สำนักคุณภาพและ ความปลอดภัยอาหาร ได้รับการติดต่อจากเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำระบบคุณภาพและออกแบบห้องปฏิบัติการตรวจสารตกค้างในผัก และฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบสารเคมีในผัก จนสามารถดำเนินการเองได้ ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค  และคู่ค้าต่างๆ มากมายให้ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น ตัวอย่างจากฟาร์ม “สมเกียรติ ผักอร่อย" เป็นผักตามมาตรฐาน GMP และมีระบบการตรวจคัดกรองสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารพิษ การลดการปนเปื้อน การตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสดและผลไม้สด และวิธีการใช้ชุดตรวจเบื้องต้นที่สามารถตรวจสอบหาชนิดสารเคมีกำจัดแมลง 4 กลุ่ม ในผัก ผลไม้และธัญพืช ชนิด Organophosphate, Carbamate, Pyrethroid, Organochlorine ตลอดจนการเตรียมผักสดเพื่อทำการบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานจนถึงกระบวนการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ทำให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจ และให้ความสำคัญของการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจสอบหาชนิดสารเคมีตกค้างในผักสดและผลไม้สดเพื่อตรวจสอบก่อนนำไปจำหน่ายถึงมือผู้บริโภค


นายแพทย์สุขุม กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ชุดทดสอบสารเคมี กำจัดศัตรูพืช 4 กลุ่ม ในผัก/ผลไม้สด ปี 2558 กับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และได้มีการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์  ทำให้ฟาร์ม “สมเกียรติ ผักอร่อย" สามารถใช้ชุดทดสอบตรวจสารเคมีในผักที่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเข้ามาจำหน่ายให้กับฟาร์มได้ เช่น แตงกวา แตงล้าน ถั่วฝักยาว กะหล่ำปลี คะน้า และผักบุ้งจีน ก่อนนำไปจำหน่ายในแหล่งอื่นๆ เช่น แมคโคร ร้านอาหาร ภัตตาหาร เป็นต้น ผลปรากฏว่าผักที่นำไปจำหน่ายออกจากฟาร์ม "สมเกียรติผักอร่อย"  เป็นผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและมาตรฐาน GMP จึงได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เพราะมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัย สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรเพิ่มมากขึ้น


ด้านนายสมเกียรติ ลำพันแดง ผู้บริหารโรงงานคัดแยกตัดแต่งแพ็กบรรจุผักสด "สมเกียรติผักอร่อย" จังหวัดสระบุรี กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรมาหลายปี ประสบปัญหาหลายอย่าง เช่น   คุณภาพสินค้า และความปลอดภัยของลูกค้า และยังไม่ทราบเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสารตกค้าง จนเมื่อปี 2555 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้มีโครงการพัฒนาตลาดกลางค้าส่ง ผักสดผลไม้สด เพื่อผู้บริโภคปลอดภัย จึงได้เข้าร่วมโครงการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยเข้าฝึกอบรมการใช้ชุดทดสอบสารเคมีในผักจนสามารถจัดตั้งห้องปฏิบัติการ ตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในผักได้ และยังได้นำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดกับเกษตรกรที่นำผักมาจำหน่ายด้วย ทั้งเรื่องของการใช้ปุ๋ย สารเคมี การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น


นอกจากนี้ในปี 2559 ได้ปรับตัวจากผู้รวบรวมผักมาปลูกผักเอง โดยใช้พื้นที่กว่า 16 ไร่เน้นการปลูกให้ได้มาตรฐาน เป็นการปลูกผักแบบยกระดับคุณภาพของผัก ปลูกแบบออร์แกนิก เน้นขายที่ตลาดสุขภาพ ทำให้ได้ราคาดี มีมูลค่าทางการตลาดมากขึ้น โดยในปี 2561 ได้รับงบประมาณสนับสนุน  จากโครงการพัฒนา SMEs จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อขยายโรงคัดตัดแต่งและเป็นศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบครบวงจร ผู้ที่สนใจสามารถแวะไปเที่ยวชม “สมเกียรติ ผักอร่อย” ได้ที่เลขที่ 45/1 หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร.06-1445-3544, 08-3893-5522 หรือ Facebook  สมเกียรติ ผักอร่อย ฟาร์มไม่ตั้งใจ สระบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code