‘ฮูปแต้ม’ วัดไชยศรี

ที่มา : แฟนเพจสุขภาวะชุมชน จาก หนังสือ "ปันชีวิตตามฉบับสาวะถี" http://www.thaihealthycommunity.org/ปันชีวิต-ตามฉบับสาวะถี/


ภาพประกอบจากแฟนเพจสุขภาวะชุมชน


‘ฮูปแต้ม’ วัดไชยศรี thaihealth


‘ฮูปแต้ม’ วัดไชยศรี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น


วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 มีโบสถ์เก่าแก่ที่สวยงาม และจัดเป็นโบราณสถานสำคัญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร เมื่อปี 2535 ตามหลักฐานปรากฏว่า วัดแห่งนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี 2408 ส่วนโบสถ์ ตามคำบอกเล่าของ คนเฒ่าคนแก่ คะเนว่าสร้างในราวปี 2443 และได้รับวิสุงคามสีมาในปี 2460 โดยมี หลวงป่อู่อนสา เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดเป็นผู้ออกแบบและนำศรัทธาญาติโยมสร้างขึ้น


โบสถ์แห่งนี้มีความกว้างยาวตามพระวินัยที่กำหนดให้พระนั่งได้ 21 รูป มีประตูเข้าออกทางเดียว และหน้าต่างฝั่งละหนึ่งบาน ลักษณะของโบสถ์นี้ ฐานส่วนล่างและผนังเป็นก้อนอิฐที่ปั้นจากดินเหนียว บานประตูและหน้าต่างแกะสลัก ช่วงบนเดิมเป็นไม้ โครงหลังคามีปีกยื่นเลยกำแพงแก้วทั้งสองข้างตามแบบสถาปัตยกรรมอีสานดั้งเดิม แต่พอถึงปี 2517 หลังคาทรุดโทรม น้ำฝนรั่วเข้าไปภายในโบสถ์ เทศบาลเมืองขอนแก่น (ปัจจุบันเป็นเทศบาลนคร) จึงได้ซ่อมแซม แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงทำหลังคาแบบสถาปัตยกรรมรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยนั้น


จุดเด่นสำคัญคือ ‘ฮูปแต้ม’ หรือจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งปรากฏทั้งด้านนอกและด้านใน ด้านในเป็นเรื่องพุทธประวัติปฐมสมโพธิ ด้านนอกเป็นเรื่องสังข์ สินไซ เป็นภาพเขียนช่างแต้มพื้นบ้านแท้ นับเป็นศิลปะที่กลายเป็น เอกลักษณ์ของวัดไชยศรี โดยยังคงสภาพสมบูรณ์ แม้เวลาล่วงผ่านมากว่าร้อยปีแล้วก็ตาม


ปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางพระพทุธศาสนา และในปี 2545 การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นได้ประชาสัมพันธ์ให้ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด ทำให้มีคนมาเยี่ยมชมจากทั่วสารทิศ


 

Shares:
QR Code :
QR Code