ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม thaihealth


โรงพยาบาลร้อยเอ็ด จับมือภาคีเครือข่าย จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม”


เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม” ตามโครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนพิการ ของจังหวัดในเขตบริการสุขภาพที่ 7 ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานสวัสดิการสังคม โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการดูแลทางสังคม และสุขภาวะแก่คนไร้บ้าน คนพิการ ส่งเสริมการยอมรับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เข้าถึงช่องทางการประกอบอาชีพที่หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทของครอบครัว  เป็นการเปิดเวทีเพื่อสื่อสารสาธารณะในเรื่องคนไร้บ้าน คนพิการ ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุข อาชีพ สวัสดิการสังคมอย่างเป็นองค์รวม  และลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพได้ในอนาคต ใช้รูปแบบเวทีเสวนาและการออกบูธแสดงผลงานและนวัตกรรม ของแต่ละพื้นที่ 6 ตำบล ส่วนกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้คือ กลุ่มผู้ดูแลคนพิการในตำบลนำร่อง เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) เขตอำเภอเมืองทุกแห่ง พร้อมผู้ดูแล ภาคีเครือข่ายในจังหวัด 22 หน่วยงาน ภาครัฐและเอกชนเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป  รวมประมาณ 200 คน


ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม thaihealth


นายแพทย์เกรียงไกร โกวิทางกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดพื้นที่นำร่อง 6 ตำบลใน 2 อำเภอ คืออำเภอเมือง ประกอบด้วยตำบลในเมือง ตำบลเหนือเมือง ตำบลรอบเมือง ตำบลเมืองแคนใหญ่  อำเภอศรีสมเด็จ คือ ในเขตเทศบาลตำบลศรีสมเด็จและตำบลสวนจิก มีกลุ่มคนไร้บ้านแรกสำรวจ 29 ราย กลุ่มคนพิการในพื้นที่ตำบลนำร่อง 1,383 คน คัดกรองกลุ่มพิการที่ติดบ้านติดเตียงและจิตเวชจำนวน 264 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยใช้แบบแผน ICF. และ ADL. เป็นเกณฑ์ในการคัดกรอง ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้บ้านนั้น ขับเคลื่อนด้วยการสำรวจติดตามเฝ้าระวังในพื้นที่ ประเมินสภาพปัญหากาย จิตสังคม เน้นการค้นหาตัวตน รากเหง้า ภูมิลำเนา เพื่อให้การช่วยเหลือทางสุขภาพและสังคมอย่างเหมาะสม ปัจจุบันมีคนไร้บ้านในเขตเทศบาล 8 ราย ทุกรายได้รับการดูแลด้านสิทธิบัตรครบถ้วน  การขับเคลื่อนคนพิการดำเนินการโดยจัดอบรมเสริมความรู้ผู้ดูแลคนพิการด้านความรู้ กฎหมาย สิทธิประโยชน์ ความรู้ด้านคอมฟอร์ทแคร์  อยู่สบาย คลายทุกข์ เพื่อให้แกนนำจิตอาสาสามารถต่อยอดดูแลต่อเนื่องในชุมชนได้เอง  และพัฒนานวัตกรรมให้เหมาะสมกับสภาพความพิการและพื้นที่ ให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์และการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสภาพความพิการ ปัจจุบันคนพิการในพื้นที่นำร่องได้รับการดูแลต่อเนื่อง 100 เปอร์เซ็นต์


ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม thaihealth


ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการแสดงเปิดงาน โดยเครือข่าย รพ.สต. หนองนาสร้าง / โนนสว่าง และเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ “ฮักแพง เบิ่งแยงกัน เท่าทันและเท่าเทียม” พิธีกรคือ คุณอุไรพร ทิพย์จันทึก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย คุณฉัตร ศิริวงศ์ ผอ. ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด คุณศิริพร เผ่าภูธร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ คุณดวงจันทร์ ข่าขันมะลี นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด คุณวีระ คำแก้ว ผอ.รพ.สต. แคนใหญ่ คุณกาลเวลา ดังก้อง ผอ.รพ.สต.สวนจิก และผู้วิพากษ์ จาก สสส.  ชมวีดีทัศน์โครงการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเพื่อผู้ด้อยโอกาส คนไร้บ้าน และคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด การแสดงงานรูปแบบและนวัตกรรมการดูแลคนไร้บ้าน และคนพิการด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code