อ.คอนสวรรค์ พื้นที่ต้นแบบควบคุมยาสูบในชุมชน

ที่มา : เว็บไซต์ smartonline.in.th ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartonline


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ smartonline.in.th


อ.คอนสวรรค์ พื้นที่ต้นแบบควบคุมยาสูบในชุมชน thaihealth


อำเภอคอนสวรรค์ ยกระดับเป็นพื้นที่ต้นแบบการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน


นายแพทย์วชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 พบว่า คนไทยที่สูบบุหรี่ยังมีถึง 10.7 ล้านคน เฉพาะจังหวัดชัยภูมิมีผู้สูบบุหรี่ 153,045 คน จากจำนวนประชากรผู้ใหญ่ 774,405 คน ทั้งนี้ตามสถิติแล้วครึ่งหนึ่งของคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่เลิก จะป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาด้วยโรคจากการสูบบุหรี่ นั่นหมายความว่าคนชัยภูมิประมาณ 7 หมื่นคน จะทยอยป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ ขณะที่ ควันบุหรี่มือสองสามารถทำอันตรายต่อสุขภาพของผู้ไม่สูบที่ได้รับควันบุหรี่มือสองเช่นเดียวกันกับผู้สูบ จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ.2560 มีประชากรอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไปที่ไม่สูบบุหรี่ แต่ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน 9.5 ล้านคน เป็นเพศหญิง 7.1 ล้านคน และเพศชาย 2.4 ล้านคน โดยประชากรที่อาศัย ในเขตชนบทมีโอกาสได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสูงกว่าในเขตเมือง


การสนับสนุนของมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ เป็นงานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาและขยายเครือข่ายในระดับชุมชนเพื่อช่วยกันดูแลสุขภาพประชาชน จากพิษภัยของควันยาสูบและป้องกันเด็กจากการเริ่มเสพยาสูบ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย และต้องมีความต่อเนื่อง สอดแทรกในงานประจำ


ทั้งนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้มาร่วมให้กำลังใจ และรู้สึกยินดีที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และผู้นำในชุมชน ที่ได้ร่วมกันทำชุมชนและบ้านให้ปลอดบุหรี่ ทุกคนมีบทบาทสำคัญในการร่วมมือกันทำงานนี้ ร่วมมือกันทำให้สังคมไทยปลอดภัยจากพิษภัยของบุหรี่และยาสูบทุกประเภท 


ผศ. กรองจิต วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการพัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ กล่าวว่า ได้ดำเนินโครงการร่วมกับอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ มี รพ.สต. เข้าร่วม จำนวน 6 แห่ง PCU. 1 แห่ง จำนวนหมู่บ้าน 20 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน 23,140 หลังคาเรือน ประชากร 8,984 คน ทั้งนี้มี อสม. อยู่ในโครงการทั้งหมด 184 คน ผลการติดตามการเลิกบุหรี่ของอำเภอคอนสวรรค์ ประกาศทำบ้านปลอดบุหรี่ และติดป้ายบ้านนี้ปลอดบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 99.94 มีคนสูบบุหรี่ในโครงการจำนวน 584 คน เลิกได้เกิน 6 เดือน จำนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 31.1 ลดจำนวนมวนลง 132 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และต้องการเลิกแต่ยังเลิกไม่ได้ จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 (หมายเหตุ : เสียชีวิต 2 คน)


จากดำเนินงานที่ผ่านมา พื้นที่ อำเภอคอนสวรรค์ สามารถยกระดับให้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ศึกษาดูงานการควบคุมการบริโภคยาสูบในชุมชน และยังได้ขยายเครือข่าย อสม. ในพื้นที่หมู่บ้านใหม่เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 6 หมู่บ้าน ในจำนวนพื้นที่เข้าร่วมโครงการที่กล่าวไว้ข้างต้น


จึงได้จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 138 คน โครงการนี้ตนเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ ที่จะช่วยกันสนับสนุนและพัฒนาเกิดเป็นชุมชนต้นแบบ ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่ และบ้านปลอดบุหรี่ได้อย่างเข้มแข็ง นอกจากจะเป็นการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่แล้ว ยังป้องกันลูกหลานจากการเริ่มสูบ ทำให้ผู้สูบบุหรี่อยากเลิกสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ช่วยให้ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ และมีสุขภาพดีที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code