อุบลฯ ขับเคลื่อนปีเลิกเหล้า-บุหรี่ เริ่มที่สงกรานต์ปลอดภัย

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน ประชาคมงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายเด็กเยาวชน และสื่อมวลชน ร่วมประชุมปฏิบัติการตามนโยบายจังหวัด “ปี 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า”

อุบลฯ ขับเคลื่อนปีเลิกเหล้า-บุหรี่ เริ่มที่สงกรานต์ปลอดภัย

โดยมีวาระประชุมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยปฏิบัติการเข้มทั้งการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย การส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ การเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์ผ่านรายการพิเศษ “รวมใจสื่ออุบลฯ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย” มีเป้าหมายเพื่อลดค่านิยมการเสพสิ่งมึนเมาของคนในสังคม ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม และยังช่วยรณรงค์ลดอุบัติเหตุโดยเฉพาะถนนหมายเลข 24 ที่เป็นเส้นทางสัญจรหลักในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยในภาคอีสานตอนล่าง

นางสาวอลิษา สุพรรณนางสาวอลิษา สุพรรณ หัวหน้างานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้ประกาศนโยบายเพื่อเร่งรัดพัฒนา “ปี 2555 อุบลราชธานี เลิกบุหรี่ เลิกเหล้า” เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 54 และได้มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 55 มีมติปฏิบัติการขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัด จึงกำหนดแผนงานด้านการพัฒนาวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การกำหนดกิจกรรมต้นแบบ และการติดตามหนุนเสริม โดยในวันที่ 5 เม.ย. 55 คณะกรรมการฯ และภาคีเครือข่าย ได้กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเพื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ผ่านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.)

นายศุกวสันต์ วงศ์ธนูนายศุกวสันต์ วงศ์ธนู ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน กล่าวว่าในส่วนเครือข่ายเด็กเยาวชนได้มีส่วนร่วมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยในปีที่แล้ว โดยมีบทบาทในการรณรงค์สร้างค่านิยมไม่เสพสิ่งมึนเมาในช่วงเทศกาล สนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และเฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งการดื่มเหล้า ความรุนแรง การแต่งกายวาบหวิว และอื่นๆ เพื่อรายงานผ่านสื่อรายการเฉพาะกิจ “รวมใจสื่ออุบลฯ รณรงค์สงกรานต์ปลอดภัย” นำไปสู่การแก้ปัญหาเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่อำเภอโพธิ์ไทร ทำให้กิจกรรมที่สนับสนุนโดยธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องล้มเลิกไป และในปีนี้ทางศูนย์ฯ จะดำเนินงานเข้มข้นขึ้น ทั้งการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเด็กและเยาวชน การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ และการสื่อสารแจ้งข่าวมายังรายการเฉพาะกิจของเครือข่ายสื่อมวลชน

นายวิทยา บุญฉวีนายวิทยา บุญฉวี ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่าในช่วงสงกรานต์เครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างได้ผนึกพลังเพื่อสร้างกิจรรมรณรงค์สงกรานต์ปลอดภัยในเส้นทางสายหมายเลข 24 โดยเริ่มจาก จ.นครราชสีมา ผ่าน จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ และสิ้นสุดที่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจะเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดเส้นทางถนนสาย 24 มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางลดเหล้า ลดอุบัติเหตุ สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน และหาแนวทางสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 สำหรับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (สีคิ้ว-อุบลราชธานี) หรือ ถนนเดชอุดม เดิมเรียก “ถนนโชคชัย-เดชอุดม” ก่อนขยายเส้นทางเริ่มมาจากทางแยกต่างระดับสีคิ้ว (จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201) ผ่านแยกปักธงชัย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304) อำเภอโชคชัย หนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา หนองกี่ นางรอง ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาท สังขะ จังหวัดสุรินทร์ แยกขุขันธ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220) สี่แยกหัวช้าง (อำเภอไพรบึง) สี่แยกบ้านจาน กันทรลักษ์ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 221) จังหวัดศรีสะเกษ เดชอุดม วารินชำราบ สุดเขตทางหลวงที่เชิงสะพานเสรีประชาธิปไตย และสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี (สะพานข้ามแม่น้ำมูล ทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานี) มีระยะทางทั้งหมด (ตั้งแต่ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว จนถึงตัวเมืองอุบลราชธานี) 424 กิโลเมตร

ในด้านความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ จะเริ่มรุนแรงมากขึ้นเมื่อสิ้นสุดถนนสี่เลนที่บริเวณสามแยกถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ โดยมีรถบรรทุกอ้อยวิ่งส่งโรงงานน้ำตาลสุรินทร์ ที่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ และรถโดยสารประจำทางสายต่างๆ ที่วิ่งอย่างคับคั่ง ประกอบกับช่องทางการจราจรและไหล่ทางที่คับแคบและลักษณะเส้นทางเป็นทางตรงมี ผลให้การขับรถต้องใช้สติเพื่อควบคุมอารมณ์และความรู้สึกไม่ให้เกิดความ เครียดและความเหนื่อยล้าจากการเดินทาง จนทำให้เพลี่ยงพล้ำเกิดอุบัติดังที่เป็นข่าวบนสื่อต่างอยู่บ่อยครั้ง

ที่มา: facabookประชาคมชุมชนถนน24

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code