อีสานตุ้มโฮม ปี3 ฮักนะสารคาม

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สาขานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


อีสานตุ้มโฮม ปี3 ฮักนะสารคาม thaihealth


ด้วยความร่วมมือของสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก และภาควิชานิเทศศาสตร์ของ 5 สถาบันอุดมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการจัดกิจกรรม "ดีจังอีสาน ตุ้มโฮม" มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ของคนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


เพื่อเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่ในชุมชน ร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตาม วิถีพลเมืองดีของสังคมไทย คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดี สร้างการมีส่วนร่วมสืบสานงานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสังคมสุขอย่างยั่งยืน ณ ลานกลางแจ้งถนนคนเดินอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม


ในงานมหกรรม ดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 3 ตั้งชื่อว่า "ฮักนะ สารคาม" ภายในงานเป็นการแสดงผลงานและกิจกรรมทาง วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเด็กและเยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่การใช้สื่อ และกระบวนการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การถอดองค์ความรู้ และใช้กลวิธีการสร้างความสัมพันธ์และสื่อสารที่เชื่อมโยงบริบทหลายๆ ส่วนของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ อีสานตุ้มโฮม ปี3 ฮักนะสารคาม thaihealthเพื่อเกิดการสร้างสรรค์สื่อที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม บอกเล่าประเพณีวิถีชีวิตและภูมิปัญญาออกมาสู่สังคม


นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานเปิดงาน กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมและยินดีที่เห็นกิจกรรม มุ่งมั่นปลุกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชน เกิดการเรียนรู้ และร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่สืบต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญานี้ถือเป็นการสื่อสารพลังของเยาวชนออกสู่สาธารณะ เห็นการทำงาน ร่วมมือในระดับเครือข่าย อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชน ชุมชนและสังคมแบบมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน


นายสุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เผยว่า ภูมิใจและชื่นชมพลังของเด็กและเยาวชน ต่อการร่วมสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา อันเกิดการถักทอและรวมตัวกันสร้างเครือข่ายของเยาวชนร่วมกันทำดี ทำเพื่อผู้อื่น ทำเพื่อชุมชน ทำเพื่อสังคม พร้อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสุขจากการ "ให้" มากกว่าการมีความสุขจากการ "รับ" และสร้างสังคมด้วยใจที่มี "จิตอาสา"


นายจิรเมธ พุทธโค นิสิตเอกประชาสัมพันธ์ชั้นปีที่ 3 ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการตอกย้ำด้วยความมุ่งมั่นว่า โครงการนี้สำเร็จได้ด้วยพลังเยาวชนภาคีเครือข่ายอีสานตุ้มโฮม นิสิตนิเทศศาสตร์ทั้ง 5 สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงแกนนำเครือข่ายเยาวชนดีจังอีสานตุ้มโฮมที่ร่วมเสียสละเวลา และแรงกายแรงใจ ช่วยกันทำงานนี้ให้เกิดขึ้น พร้อมแสดงพลังของเยาวชนไทย คนรุ่นนี้ร่วมสรรค์สร้างสังคมไทยให้ดีขึ้นตามวิถีพลเมือง สื่อดี พื้นที่ดี ภูมิดี ต่อไป


ภายในงานมีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ การฉายหนังสั้น และภาพยนตร์สารคดีที่เป็นผลงานของเด็กและเยาวชนที่ภาคีเครือข่ายเครือข่ายนิเทศศาสตร์ 5 สถาบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย มหาวิทยาลัยอีสานตุ้มโฮม ปี3 ฮักนะสารคาม thaihealthมหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ ชุมชนเมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เครือข่ายขบวนการดอกบานไม่รู้โรย ดูแลพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดเลย โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนบ้านหนองอุ่ม จังหวัด มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม เครือข่ายศรีสะเกษติดยิ้ม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) และสถาบันสื่อเพื่อเด็กเยาวชน (สสย.)


ส่วนการจัดบูธแสดงผลงานต่างๆ จากหน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย บูธ ผ้าไหมแพรวา จังหวัดกาฬสินธุ์, ศิลปะวาด ทรายบนพื้น, การทำเมี่ยงนาคู, การทำแจกันเถาวัลย์บ้านสระบัว และการแสดงบนเวที เช่น การแสดงโปงลางจากวงแคน มหาวิทยาลัย มหาสารคาม, หมอลำกระติ๊บข้าว ของวงหมอลำหุ่นคณะเทวดา, รำบวงสรวงพญานาค, การแสดงรำนางอัปสรา, การแสดงหมอลำเพลิน, การแสดงหุ่นเงา, การฟ้อนกลองตุ้มและการแสดงละครเวทีเพื่อการ เปลี่ยนแปลง เป็นต้น


มหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮม ปี 3 ตอนฮักนะสารคาม ในครั้งนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของเยาวชนและคนร่วมงานสามารถปลุกกระแสการสร้างสรรค์ในชุมชนการมีส่วนร่วมใน ระดับจังหวัดที่มุ่งตอกย้ำถึงการเผยแพร่และสื่อสารประเด็นพื้นที่ และกิจกรรมสร้างสรรค์สู่สารธารณะในการพัฒนาเด็กเยาวชนและชุมชนในส่วนภูมิภาคต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code