อิจฉาน้อง

ที่มา : เคล็ดลับการดูแลสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


อิจฉาน้อง thaihealth


เด็กจะแสดงพฤติกรรมอิจฉาน้องด้วยการแกล้งน้องตีน้อง เด็กบางคนเรียกร้องความสนใจจากผู้ดูแลด้วยการมีพฤติกรรมถดถอย 


สิ่งที่ผู้ปกครองควรทําคือ  คํานึงถึงหลัก ‘ความเป็นเจ้าของ’ เมื่อมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวควรทําให้เด็กรับรู้ว่า น้องเป็นสมบัติของเด็กด้วย ให้เขามีส่วนร่วมในการดูแล และควรให้ความสนใจต่อเขาด้วย ปัญหานี้ก็จะค่อยๆ หมดไป

Shares:
QR Code :
QR Code