อาสาเพื่อเด็ก งานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่

          ‘เพราะการเป็นผู้ให้มักจะสุขใจกว่าการเป็นผู้รับ’  รับสมัครอาสาสมัครแบ่งปันความสุขของท่านให้แก่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ 5 แห่ง โดยมีกิจกรรมสอนหนังสือ เสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็ก ฯลฯ       

/data/content/23339/cms/bkmnopqsy345.jpg

        มูลนิธิสุขภาพไทยดำเนินกิจกรรม “อาสาสมัครให้เด็กในสถานสงเคราะห์” ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 9 ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และองค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เครือข่ายพุทธิกา

        งานอาสาสมัครในสถานสงเคราะห์เด็กได้พัฒนาและขยายพื้นที่จาก 1 แห่งเป็น 5 แห่งในปัจจุบันโดยมีอาสาสมัครหมุนเวียนเข้ามาช่วยดูแลเลี้ยงเด็กเป็นรุ่นๆละประมาณ 3 – 4 เดือน ทุกวันนี้บุคลากรเจ้าหน้าที่มีอยู่อย่างจำกัดแต่เด็กในสถานสงเคราะห์มีเพิ่มมากขึ้น  สถานสงเคราะห์แต่ละแห่งจึงรับภาระในการดูแลเด็ก  โดยมีผู้ใหญ่ 1 คนต่อเด็กจำนวน 15-25 คน  ดังนั้นหากท่านมีเวลาเพียงสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมงเท่านั้น  ก็สามารถช่วยส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา  อารมณ์ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดี

        ในปี 2557 นี้ มูลนิธิสุขภาพไทยได้เปิดรับอาสาสมัครขึ้น จึงขอเชิญชวนทุกท่านแบ่งปันเวลามาป้อนข้าว เป็นเพื่อนเล่น สอนการอ่านการเขียน และเสริมพัฒนาการทางร่างกายให้กับเด็กๆในสถานสงเคราะห์   โดยเริ่มกิจกรรมในเดือนเมษายนจนถึงกรกฎาคม 2557    

/data/content/23339/cms/bfghjlrtvz25.jpg

/data/content/23339/cms/aehimqtuxz57.jpg

/data/content/23339/cms/ehijnstvw137.jpg

         ผู้สนใจสามารถติดต่อที่ มูลนิธิสุขภาพไทย โทร. 0-2589-4243 , 0-2591-8092 มือถือ 087-5101687  หรือ

อีเมล์ : [email protected]

 

 

ที่มา : มูลนิธิสุขภาพไทย

 

Shares:
QR Code :
QR Code