อาชีวะร่วมใจต้านภัยหนาว…แจกเตาผิง 170 ชิ้น

นำร่อง 4 จังหวัด….แจกผ้าห่มอีสาน-เหนือ

 

อาชีวะร่วมใจต้านภัยหนาว…แจกเตาผิง 170 ชิ้น        สอศ. ห่วงคนไทย นำคนพันธ์อา แจกอุปกรณ์กันหนาว เตาผิง เสื้อผ้าห่ม อีสาน-เหนือ หวังช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัย

                 

            (17 ธ.ค.) : กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำเนินภารกิจเร่งด่วนจัดกิจกรรม อาชีวศึกษารวมใจต้านภัยหนาวภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ fix it center เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเปิดรับบริจาคอุปกรณ์กันหนาว ผ้าห่ม เสื้อกันหนาวที่ไม่ใช้แล้ว หรืออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เก่า เพื่อนำมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ใหม่ สำหรับมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ

 

            นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำลังประสบภัยหนาว และมีผู้ด้อยโอกาสจำนวนมากที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ จนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวนหนึ่ง เนื่องจากขาดแคลนเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับบรรเทาความหนาว ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ fix it center โดยจัดตั้งศูนย์ถาวรกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือการประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนยกระดับฝีมือช่างในชุมชน พัฒนาสุขอนามัยพื้นฐาน และต่อยอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ชุมชน  

อาชีวะร่วมใจต้านภัยหนาว…แจกเตาผิง 170 ชิ้น 

            นายเฉลียว กล่าวต่ออีกว่า ทาง สอศ.ได้จัดกิจกรรม อาชีวศึกษารวมใจต้านภัยหนาว ขึ้นภายใต้โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ fix it center เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนให้มีจิตบริการ อาสาทำงานเพื่อสังคม ใช้เวลาอย่างรู้คุณค่า และนำทักษะวิชาชีพมาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยดำเนินการซ่อมแซม ตัดเย็บเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มกันหนาว และซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะช่วยสร้างความอบอุ่น ให้คำแนะนำในการดูแลสุขอนามัยอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เก่าที่ชำรุด เพื่อนำมาซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ใหม่ โดยมีวิทยาลัยในสังกัดจำนวน 404 แห่งทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางในการรับบริจาค จากนั้นจะรวบรวมและนำไปมอบให้ชาวบ้านใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลยวันที่ 23 ธันวาคม จังหวัดพะเยา วันที่ 24 ธันวาคม จังหวัดสกลนคร วันที่ 25 ธันวาคม และจังหวัดน่าน วันที่ 26 ธันวาคม 2551 เพื่อบรรเทาความหนาว

 

             นอกจากนี้นักศึกษาอาชีวศึกษายังได้ประดิษฐ์คิดค้นเตาผิงต้านภัยหนาว ซึ่งทำจากถังน้ำมัน 200 ลิตร หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม เพื่อนำไปแจกจ่ายบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 170 เตา ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม วิทยาลัยกาญจนาภิเษกมหานคร วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน และอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา ผลงานการประดิษฐ์คิดค้นนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาอาชีวะที่สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเรียนมาบูรณาการช่วยเหลือชุมชนและสังคม อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในวิชาชีพอันจะเป็นแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปได้นายเฉลียว กล่าว

อาชีวะร่วมใจต้านภัยหนาว…แจกเตาผิง 170 ชิ้น

 

            ด้านนาย มิกค์ ทองระย้า นักศึกษา ปวช.ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี แผนกไฟฟ้าและเมคคาทรอนิคส์ กล่าวว่า โครงการอาชีวร่วมใจต้านภัยหนาวเป็นโครงการที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาเพื่อที่จะเป็นแบบทดสอบในสายอาชีพที่เรียนมา และใช้พัฒนาฝีมือในการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในครัวเรือนและยังเป็นการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยหนาวในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย

 

            นางสาว อารีลักษณ์ สีมามาตย์ นักศึกษาปวช.ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แผนกคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการเสริมสร้างอาชีพให้แก่นักศึกษาที่เรียนอยู่ในหลักสูตรวิชาต่างๆ และยังเป็นการสร้างความรู้ให้กับคนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้และยังมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวที่อยู่ภาคต่างๆ ด้วย

 

 

 

 

เรื่องโดย : มณีรัตณ แช่มมณี teamcontent  www.thaihealth.or.th

 

 

 

 

updeat  26-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code