อาชีวะปลื้มโชว์ผลงาน นวัตกรรมสร้างสรรค์ระดับชาติ

 

สอศ. – สสค.จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 1 โดยให้การสนับสนุนทุนการทำโครงการฯ แก่สถานศึกษาในสังกัด

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 1 โดย สสค.ให้การสนับสนุนทุนการทำโครงการฯ แก่สถานศึกษาในสังกัด สอศ. 45 โครงการ และสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนทั่วประเทศ 10 โครงการ รวมจำนวน 55 โครงการ

สำหรับการจัดงานแสดงผลงานโครงการส่ง เสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกโครงการทุกสถานศึกษา ที่ได้รับทุนนำผลงานที่ดำเนินการไปแล้วมานำเสนอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ในการนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ผลงานหรือนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 นวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มที่ 2 คุณธรรมจริยธรรม และกลุ่มที่ 3 สุขภาวะ นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการโหวตคัดเลือกสุดยอดนวัตกรรม 10 โครงการ พร้อมทั้งทำการประเมินผลงาน ทุกโครงการ

จากผลการโหวตปรากฏว่า 10 โครงการที่ชนะใจผู้เข้าร่วมชมงาน ได้แก่ โครงการพัฒนาเยาวชนอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาสู่อาเซียน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง, การพัฒนาผลผลิตไข่และการเตรียมไข่ไรน้ำนางฟ้าไทยให้อยู่ในสภาพพร้อมฟัก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี, เครื่องคัดแยกขนาดหอยแมลงภู่เพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก, ชุดฝึกเครื่องกัด ซีเอ็นซี สำหรับการเรียนการสอนรายวิชางานเครื่องมือกล ซีเอ็นซี วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี,

การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนชุดทดลองแรงกระทำและตำแหน่งแรงกระทำบนพื้นผิวใต้ของเหลว เพื่อบูรณาการใช้ในการเรียนรู้วิชาการทดลองเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคตรัง, การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาระบบฉีดเชื้อเพลิงดีเซลแบบคอมมอนเรลให้กับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องกลโดยใช้ชุดแผงฝึก วิทยาลัยเทคนิคกระบี่, การพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ภายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย, สีสันแห่งพลังความคิด โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ และการพัฒนาขีดความสามารถด้านงานซ่อมและบำรุงรักษาแบบบูรณาการทักษะสำหรับผู้เรียนหลักสูตร ปวส. สาขางานติดตั้งและบำรุงรักษา วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทย

จากนิทรรศการครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาอาชีวะ มีความเป็นนักคิด นักปฏิบัติที่สามารถนำความรู้ไปสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความจำเป็นพื้นฐานของชุมชน การเรียนสายอาชีวะหรือสายอาชีพจึงเป็นการเรียนเพื่อเตรียมคนเข้าสู่โลกเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code