อสม.เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดโรคติดยาสูบ จ.พิษณุโลก

ที่มา : แฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


ภาพประกอบจากแฟนเพจมูลนิธิรณรงค์ เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ASH THAILAND


อสม.เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดโรคติดยาสูบ จ.พิษณุโลก thaihealth


จัดฝึกอบรม อสม.เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดโรคติดยาสูบ ณ จ.พิษณุโลก


เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดฝึกอบรม อสม.เชี่ยวชาญเพื่อบำบัดโรคติดยาสูบ ในโครงการ “พัฒนาและสนับสนุนให้ อสม. มีสมรรถนะในการช่วยคนให้เลิกสูบบุหรี่” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิทยากร ผศ.กรองจิต วาทีสาธกกิจ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาสูบกับการเกิดโรคเรื้อรัง และหลักการช่วยคนเลิกบุหรี่ โดยการพูดชวนคนให้เลิกบุหรี่ด้วยหลัก ๕ ใจ ต่อด้วยช่วงบ่าย เป็นการเรียนรู้การบำบัดโรคเสพยาสูบโดยวิธีการแพทย์แผนไทย โดยนายเสถียร ทองโต จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกและคณะ มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 76 คน จากพื้นที่หน่วยงาน รพ.สต. 4 แห่ง คือ รพ.สต.วังโพรง รพ.สต.ผาท่าพล รพ.สต.บ้านหนองขมิ้น และ รพ.สต.ไทรย้อย

Shares:
QR Code :
QR Code