อย.เผยดำเนินคดีโฆษณาอาหารมากสุด

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายงานผลการดำเนินคดีด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีงบประมาณ 2553 พบว่า มีการดำเนินคดีด้านการโฆษณาเรื่องอาหารมากที่สุด ร้อยละ 68 รองลงมาเป็นเรื่องของเครื่องมือแพทย์ ร้อยละ 25 และยา ร้อยละ 7 


การดำเนินคดีด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


ปีงบประมาณ 2553


การดำเนินคดีด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ


 


 


 


ที่มา : รายงานข่าวผลการดำเนินคดีของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจำปีงบประมาณ 2553, กองพัฒนา


ศักยภาพผู้บริโภค


 

Shares:
QR Code :
QR Code