อย. เตือนห้ามใช้ดีดีทีฉีดปลาสลิดตากแห้ง

ที่มา : เว็บไซต์ oryor.com


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


อย. เตือนห้ามใช้ดีดีทีฉีดปลาสลิดตากแห้ง  thaihealth


อย. เตือนห้ามใช้ดีดีทีฉีดปลาสลิดตากแห้ง โดยเป็นสารที่ประกาศห้ามใช้และมีในครอบครอง หากได้รับเข้าสู่ร่างกายในปริมาณมาก จะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ มีผลต่อการทำงานของตับ และอาจเกิดมะเร็ง หากตรวจพบว่ามีการใช้หรือครอบครอง หรือพบปนเปื้อนในอาหารมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ             


นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่ได้รับรายงานว่า พบการใช้ยาฆ่าแมลง (ดีดีที) เพื่อฉีดกันแมลงมาตอมปลาสลิดตากแห้ง และมีการใช้ฟอร์มาลินเพื่อป้องกันไม่ให้ปลาเน่าเสียนั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีความห่วงใย เนื่องจากประเทศไทยได้มีประกาศห้ามใช้ดีดีที (DDT) หรือ ไดคลอโรไดฟีนิลไตรคลอโรอีเทน (dichlorodiphenyltichloroethane) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสาธารณสุขที่ห้ามมีการผลิต นำเข้า ส่งออก และมีไว้ในครอบครอง ตั้งแต่ ปี 2546 เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มีพิษ และค่อนข้างสลายตัวช้า ไม่ละลายในน้ำ แต่สามารถละลายได้ในน้ำมัน ทำให้พบว่ามีการตกค้างในห่วงโซ่อาหาร และสะสมในดิน น้ำ และสิ่งแวดล้อมได้นานถึง 150 ปี ซึ่งหากมนุษย์ได้รับดีดีทีในปริมาณมาก จะทำให้ระบบประสาทส่วนกลางถูกขัดขวาง พบอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ และอาจมีผลต่อการทำงานของตับ หรือโลหิตจาง และทำให้เกิดโรคมะเร็งได้              


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย. และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่างผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ เพื่อหาสารตกค้างโดยเฉพาะยาฆ่าแมลงเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่ง อย. ได้ออกกฎหมายควบคุมปริมาณดีดีทีตกค้างในผลิตภัณฑ์อาหารตั้งแต่ปี 2538 กำหนดให้ตรวจพบการตกค้างของดีดีทีในเนื้อสัตว์น้ำ หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไม่เกิน 1 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง กรณีพบว่า มีการใช้หรือครอบครองสารดีดีทีจะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีตรวจพบดีดีทีในปลาสลิดตากแห้งในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้หากตรวจพบฟอร์มาลินในปลาสลิด ซึ่งเป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารในอาหารในปริมาณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เช่นเดียวกัน ขอเตือนไม่ให้ผู้ประกอบการ เอาเปรียบผู้บริโภค เนื่องจากสารเคมีดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค และตัวผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเอง หากตรวจพบจะถูกดำเนินคดีอย่างเข้มงวด              


รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อความปลอดภัย ก่อนซื้อผู้บริโภคควรสังเกตสภาพแวดล้อมของสถานที่จำหน่าย เนื่องจากปกติแล้วอาหารจำพวกปลาตากแห้งมักมีแมลงวันตอม แต่หากไม่พบแมลงวันมาตอมก็อย่าได้วางใจซื้อ ก่อนนำมารับประทานควรล้างให้สะอาดและนำมาผ่านความร้อนให้สุกก่อน หากผู้บริโภคไม่แน่ใจในคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร หรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ขอให้ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ     e-mail: [email protected] หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อ อย. จะได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่กระทําผิดต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ