‘อยุธยาโมเดล’ ทางออกเกษตรกรไทยยุคใหม่

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


'อยุธยาโมเดล' ทางออกเกษตรกรไทยยุคใหม่ thaihealth


สสส.ตั้งเป้ายก 'อยุธยาโมเดล' ทางออกเกษตรกรไทยยุคใหม่


นพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากความเปลี่ยนแปลง ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ภาคเกษตรกรรม ของประเทศไทยมุ่งเน้นการผลิตเพื่อตอบสนองตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนาที่มุ่งเน้นการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตจำนวนมากเพื่อส่งออก ทำให้มีการจ้างแรงงาน เครื่องจักรกล และปุ๋ย ยาเคมี ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่เมื่อข้าวมีราคาตกต่ำ ทำให้ต้นทุนสวนทางกับรายได้


ดังนั้น สสส. จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการปรับตัว ของเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อ ส่งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกร จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพื้นที่ต้นแบบ ใน 10 ตำบล ตำบลละ 10 คน มุ่งเน้นการลด รายจ่าย เพิ่มรายได้ การขยายโอกาส และการสร้างความสัมพันธ์ทางการตลาด ด้วยการให้เกษตรกรแกนนำจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประจำทุกเดือน แล้วไปขยายสมาชิกเพิ่มในแต่ละตำบล ซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นชาวนา เพราะจากการลงพื้นที่พบว่าในชุมชนมีหลายกลุ่มอาชีพเชื่อมโยงกัน เช่น ปลูกผัก เลี้ยงปลา ทำขนม หรือทำของชำร่วย เป็นต้น ซึ่งจะต้องได้รับการหนุนเสริมศักยภาพ เช่นเดียวกัน คือ ให้เกษตรกรพึ่งพาและพัฒนาศักยภาพตัวเองให้มากที่สุดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยน "แนวคิด ทำมาหากิน มาเป็นทำมาค้าขาย" ส่วนเกษตรกร ที่ทำนาก็ค่อยปรับเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพแทนปุ๋ยและยา เพื่อลดต้นทุนการผลิต

Shares:
QR Code :
QR Code