อยุธยาแนะใช้ “ป่าวร้อง-ต้องรู้-ดูออก” ขับเคลื่อน “ครูสอนดี”

นายมานพ มีชูกิตย์ นายมานพ มีชูกิตย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จ.อยุธยา ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับจังหวัด กล่าวถึงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนกลไกการคัดเลือก “ครูสอนดี” ในจ.อยุธยาว่า ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 3 ข้อคือ 1.ป่าวร้อง 2.ต้องรู้ และ3.ดูออก เพื่อกระตุ้นการทำงานของคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีฯทั้งในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

สำหรับยุทธศาสตร์ประกอบด้วยหลัก 3 ข้อ ดังนี้ ป่าวร้อง: เพื่อให้ครูในท้องถิ่น และครูทั้งในระบบและนอกระบบได้ตื่นตัว ไม่อยากให้คิดว่าเป็นเพียงงานฝาก แต่อยากให้คิดเป็นเกียรติที่จะทำงานให้เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการสร้างครูสอนดีให้เด็กเยาวชน

ต้องรู้: ประเด็นสำคัญคือ คณะกรรมการระดับท้องถิ่นต้องรู้ว่าเกณฑ์และระยะเวลาตามปฏิทินปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไร ต้องเริ่มให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ถึงท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างให้เกิดความโปร่งใส่ในการคัดเลือก

และ ดูออก: การคัดเลือกครูสอนดีทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดนั้นต้องมีเกณฑ์การคัดเลือกทั้งในเรื่องคุณสมบัติครูและเรื่องโควต้าอย่างเหมาะสมและโปร่งใส เพื่อให้ครูสอนดีเป็นครูดีในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

อยุธยาแนะใช้ “ป่าวร้อง-ต้องรู้-ดูออก” ขับเคลื่อน “ครูสอนดี”

“เราต้องขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ไปพร้อมๆ กัน ขณะเดียวกันผมก็กำลังตั้งคณะกรรมการพิเศษขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพื่อร่างเกณฑ์การคัดเลือกครูสอนดีให้สอดคล้องกับท้องถิ่น และจะมีการจัดทำเนียบคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีในระดับท้องถิ่นทั้งหมด 80 คณะ เพื่อความสะดวกในการเชื่อมโยงการทำงานในระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัดต่อไป” นายมานพกล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน
 

Shares:
QR Code :
QR Code